Съобщение

              

 Project CB005.2.23.004 „Sozopol and Edirne – united for culture and tourism“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на дейност 5 Обучение „Сръчни и полезни“ от Проектното предложение  СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“ и Договор № 18/21.12.2020 г. ,  каним обучители за провеждане на обучения по занаяти – бижутерия, тъкачество, плетачество и бродерия.

Предвиждат се обучения по 4 занаята (бижутерия, тъкачество, плетачество и бродерия). Обученията ще бъдат в групи от 4 обучаеми.

Обученията по плетачество и бродерия ще се провеждат в продължение на 14 дни (мин. 2 часа/ден), а по бижутерия и тъкачество – в продължение на 14 дни (8 часа/ден).

Обученията ще се провежда в гр. Созопол.

Ще бъдат осигурени инструменти, материали и консумативи, необходими за обученията.

Дейността има за цел да популяризира и стимулира запазването на занаяти от местния бит и култура.

Целта на тези обучения е не само запазването на занаятите, но и създаването на възможности за съвременните хора да намерят своето хоби. По време на обученията трябва да бъдат изработени от обучаемите изделия, които ще останат като мостри от ритуални сувенири. Сувенирите ще се подаряват на двойките, сключващи граждански брак в ритуалната зала, в която се помещава изложба на автентични носии “Сватбата”, реализирана в изпълнение на предходен проект по Програмата.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля подайте своето заявление за участие като обучител, придружено с необходимите подкрепящи документи: автобиография, копие на документи доказващи опит в конкретен занаят (диплома, тр. книжка, сертификати, удостоверения и др.). Всеки кандидат следва да представи собствена  методика на обучението и списък на необходимите инструменти, материали и консумативи за качественото провеждане на обучението при 4-обучаеми.

Срокът за подаване на заявленията е до 04.03.2021 г. на имейл адрес: ravnovesie_bg@abv.bg. Телефон за контакт: +359 898 575963.

Проектът е финансиран по Програма  за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020, приоритетна ос 2 “Туризъм“, специфична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм в партньорство с Дирекция на музеите гр. Одрин.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.doc

Проект „Лесно като детска игра. /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/“Фондация ,,Лъчезар Цоцорков“

 

Проектът „Лесно като детска игра. /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/” е насочен към социално – емоционално образование на децата и техните семейства чрез създаване и въвеждане на интерактивна програма за обучение в началното училище.

Финансира се в рамките на Проект за социално-емоционално образование по Програма „Образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ град Черноморец и ОУ “Отец Паисий“ село Равна гора, община Созопол.

В процес на разработване е обучителна Програма за социално-емоционално образование за деца от втори до четвърти клас, която ще бъде разпостранена след учителите от община Созопол и всички педагози, които проявят интерес. Структурирането на програмата и  обучението на малките ученици е съвместна работа на педагозите от училищата и експерти от сдружение „Равновесие“.

Екипът на проекта е убеден, че успех в образователно-възпитателния процес може да бъде постигнат, ако бъдат предприемани съгласувани действия на експерти, ученици, учители и родители. Преди да започне работа в училищата, екипът на проекта ще проведе тридневно изнесено обучение по разработената програма за социално-емоционално образование на учителите, директорите и заместник директорите  от училищата в гр. Черноморец и с. Равна гора, община Созопол. В следващите месеци паралелно със заниманията на децата ще бъдат организирани и обучения на родителите им.

Проектът стартира на 15 декември 2020 г. и ще продължи 12 месеца. В края на периода ще бъде направена оценка на постиженията от екип на фондация „Лъчезар Цоцорков“. При постигане на удовлетворителни резултати има вероятност да бъде разширено прилагането на програмата и в останалите училища на община Созопол.

 

Обява

 

 ОБЯВА  

 На 21 декември УО на ОП НОИР подписа със Сдружение „Равновесие“  договор BG05M2OP001-3.017-0004-C01 за изпълнение на проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/.

Реализацията стартира с Дейност 1 „Разработване на анализи и препоръки за повишаване квалификацията на педагозите за работа в мултикултурна среда“.

Целта на Дейност 1 е да се извърши задълбочен анализ на съществуващото положение в трите училища-партньори относно квалификацията на педагогическите специалисти, приетите и изпълнени до момента планове и програми за повишаване на квалификацията им, опита им в работата в мултикултурна среда, както и въведените до настоящия момент практики в тази посока. Резултатите от първата дейност ще бъдат използвани за планиране на обучителните дейности по проекта.

За нейното изпълнение сдружението търси да наеме:

Юрист – 1

Психолог – 1

Социолог – 1

Училищата партньори: Обединено училище „Васил Левски“, Основно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ще назначат:

Експерт Образователни дейности – 3

Експерт Административни дейности – 3

Анкетьори – 5

 

Кандидатите трябва да притежават необходимата квалификация и доказуем опит в реализация на аналогични дейности.

За подробна информация и документи – в офиса на Сдружение „Равновесие“; мейл: ravnovesie_bg@abv.bg  и на тел. 0898 575 963

                      

 

Стартира проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани,сензитивни“

Стартира проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани,сензитивни. /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда“ по Процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

      

 

Обединени срещу COVID-19

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България. Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

Настоящият проект е насочен към справяне с предизвикателствата, наложени от глобалната епидемия на три социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в село Атия, община Созопол, Комплекс за социални услуги „Ахинора“, включващ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в село Искра, община Карнобат.

Подкрепата, получена от Фонд „Обединени срещу COVID-19“ чрез сдружение „Равновесие“ ще бъде разпределена между трите социални услуги като ще бъдат доставени три групи продукти: Дезинфектанти, лекарства и храни. Ще бъдат купени почистващи препарати, дезинфектанти за помещенията, маски, ръкавици, сапуни. ЦНСТ ще бъдат подкрепени за купуване на лекарства, които обикновено затрудняват бюджета им. В периода на кризата социалните институции ще бъдат подпомогнати и с неголеми суми за купуване на хранителни продукти.

Вярваме, че обединени можем да се справим с глобалната криза.

 

Публикации:

https://karnobat.acstre.com/assets/eUslugi/Vestnik%20Karnobatski%20glas/2020/2020-18.pdf

https://www.sozopol.bg/attachments/article/9756/Sozopol-08.05.2020.pdf

Заключителен празник по договор BG05M9OP001-2.009-0023-С01 „Ще се справя”, финансиран от ОП „РЧР 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

На 9 декември организирахме празник за приключване на проектните дейности.Празникът по приключване на проекта уважиха Председателят на Общински съвет г-н Георги Пинелов, Кметът на община Созопол г-н Тихомир Янакиев, кметът на село Атия г-н Румен Димитров, кметът на град Черноморец г-н Румен Деспов. Г-н Янакев поздрави децата и екипа на проекта.

Гости бяха г-жа Венелина Андреева, директор на ОУ „В.Левски” Горно Езерово, г-н Евгени Ангелов и г-жа Даниела Милкова от община Карнобат, г-жа Анастасия Колева, координатор  проект „Информирани, обучени, екипирани” на Община Созопол и община Селиолу, ръководителите на читалищата в Росен и Равна гора г-жа Николина Пехливанова и г-жа Иванка Бинчева и техните деца. В празника участваха ЦСРИ гр. Черноморец,  отдел „Закрила на детето” гр. Созопол, екипът на ЦНСТДМУ и членовете на екипа на проекта:

Роси Янева и Нели Тетимова – индивидуално консултиране

Ели Дросева и Деси Донева – умения за общуване в група

Инж. Лидия Дикова – пазаруване, приготвяне на храна и сервиране и Тъкане

Мина Спасова и Геника Байчева – арт терапия

Роси Цонева – дигитална компетентност и работа със софтуер за контрол с поглед

Кичка Стефанова – грънчарство.

Екипът от експерти, който реализира проекта включи психолози, арт терапевти, IT специалисти, професионалисти в областта на храненето и приложните изкуства – грънчарство и тъкачество. Благодарение на тяхната експертиза, ентусиазъм и любов към децата бяха постигнати забележителни резултати: децата се изразяват по-добре, по-самостоятелни и по-уверени в себе си са. Усвоиха методи за разбиране на емоциите си, за овладяване и трансформиране на гнева, разшириха познанията си както за собственото си тяло, така и за света, в който живеем.

Младежите научиха за себе си нови неща: Ангел, че му харесва да копае в градината, Христо – че е много добър на грънчарското колело, Пейо – че е забавно да пътува по света с карта и въображение, Марти – че чете на малките деца като актьор и умее да ги забавлява. Маринка се справя чудесно с лаптопа, Сийка чудесно работи с тесто, меси и точи, Йоана почиства и подрежда професионално, Роси разгърна комуникативните си и лидерски качества.

Пътувахме, разхождахме се, играхме, рисувахме, четохме приказки, разглеждахме карти и глобуси, мечтахме. Учихме се да пазаруваме, да готвим и да сервираме на професионално ниво. Да работим с глина и пластилин, да тъчем на стан и на керемида, да плъстим и да творим.

В резултат на проектните дейности децата получиха принтер и нови компютри, а старите конфигурации бяха ремонтирани. Закупен бе специализиран софтуер за контрол с поглед, предназначен за невербалните деца. Доставено бе грънчарско колело. През проектните период в къщата бяха доставяни материали и консумативи за творческите дейности, за размножителната техника.

Форум театър по проект ,,Ти си двигателя на промяната“

На 22 октомври 2019 г. в екип на Сдружение Равновесие организира и
проведе в Читалище Хамалогика среща на заинтересовани лица по проект
„Ти си двигателят на промяната“. На събитието бяха поканени хора от
различни сфери на интереси – ученици, учители, родители, психолози и
младежки работници. В началото бяха публично представени резултатите
от проекта, постигнати за две години дейности, базирани на
методологията на театър на потиснатите, разработена от Аугусто Боал.
Екипът на Сдружение Равновесие се включи след започването на проекта
от месец януари 2019 г.

Проектът беше осъществен по програма Еразъм +, финансирана от
Европейската комисия и в него участваха няколко организации от
България, Румъния, Португалия, Танзания, Латвия, Нигерия, Кения и
Бурунди. 25 дейности бяха осъществени с помощта на техниките Форум
театър, театър за вестници и невидим театър; 117 доброволци, участваха
в местни дейности; 31 заинтересовани лица се усвоиха нов образователен
инструмент за работа с целевата им аудитория; 2047 пряко достигнати
хора чрез участие в дейностите на практическите етапи. Поставените
теми по време на практическата фаза бяха бичът на домашно насилие,
кибертормоз, психологическа манипулация, дискриминация по пол и
насилие над деца.

Във втората част на събитието екипът представи форум театър
представление, в което участваха петима доброволци от бургаски
училища. Темата на представлението беше тормозът в училище и кибер
тормоз. Публиката взе активно участие в дискутирането и повторното
разиграване на представлението. С това показахме как работи методът
Форум театър и въвлякохме гостите в интересно обсъждане на наболели
проблеми в българското общество. Дискутирахме и необходимостта от
изграждане на активни и работещи връзки между учители, ученици и
родители като превенция на редица проблеми, които се срещат в
училищната среда – агресия, незаинтересованост и апатия.

Проведено обучение по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе

 

Продължава реализацията на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През месец септември бе проведено обучение по Дейност 4 „Повишаване на капацитета за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера в община Сунгурларе”.

Обучението се осъществи в к.к. Боровец, хотел „Флора” от 11 до 13 септември включително под формата на динамичен психотренинг.

Участваха Представители на всички целеви групи, включени в проектното предложение: администрацията на община Сунгурларе, общински съвет Сунгурларе, консултативен/обществен съвет по социалните въпроси, екипи на НПО, в т. ч. на мести организации и на Сдружение „Равновесие“, бизнеса и обществеността на Сунгурларе.

Обучителната програма включваше:

– Запознаване с резултатите от докладите-анализи от двете проучвания с оценка съществуващата ситуация, натрупаната база данни с политиките и програмите в социалната сфера и приложените от община Сунгурларе практики за включване на гражданите в процеса на формиране и мониторинг на политиките;

– Основни пропуски в работата на общинско ниво в областта на формиране и изпълнение на социалните политиките. Бреймсторминг за иницииране на работещи политики;

– Информация за добри национални и международни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински политики. Групова работа за оценка на приложимостта им към местната специфика – географски особености, население, бизнес.

– Препоръки към разработвания от експертите механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социална политика.

Участиниците в обучението активно се включиха в дискутиране на възможностите за активизиране на гражданите на общината в процесите на формулиране, реализация и мониториране на социалните политики в общината. Тяхните мнения бяха регистирани и ще бъдат част от препоръките за повишаване на Механизма за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги.

Чудесните условия за работа и почивка в фотел „Флора” стимулираха за оптимално включване на обучаваните.

 

Екип на проекта

Летен лагер в гр.Малко Търново хотел ,,Зелено училище“ по проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01

В изпълнение на Дейност 9 „Странджа – екологично образование, умения за ориентиране в природата“ през месец Август 2019 г. беше проведен седемдневен лагер в „Зелено училище” град Малко Търново.

Разнообразната програма имаше за цел да запознае децата и младежите от ЦНСТДМУ с. Атия с богатствата на флората и фауната на Странджа планина, да ги насърчи в тяхното опазване и да ги научи да се справят с предизвикателствата на природата.

Посетени бяха музеите на града, водопадите Докузак и природно-архитектурния резерват Бръшлян. Много игри, приятни занимания и чудесни впечатления съпътстваха пътуването.

sdr

dav

sdr

Посещение на Аквапарк ,,Нептун“ село Рвадиново по проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01

В средата на горещото лято децата от ЦНСТДМУ  гостуваха в Аквапарк „Нептун“ село Равадиново. Това посещение беше отдавна обмисляно, но поради твърде високите цени на входните билети не беше реализирано. Неочаквано получихме покана от собствениците за безплатно ползване на всички развлечения от собствениците. Това не е първи жест от тях – преди година децата бяха поканени на посещение в замъка „Влюбени във вятъра“ и останаха много впечатлени. Но Аквапаркът ги развълнува много повече. Просто защото са деца. Като финал на гостуването всички получиха сладоледени коктейли, впечатляващи с вкус и дизайн.