Стартира проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани,сензитивни“

Стартира проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани,сензитивни. /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда“ по Процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“