Форум театър по проект ,,Ти си двигателя на промяната“

На 22 октомври 2019 г. в екип на Сдружение Равновесие организира и
проведе в Читалище Хамалогика среща на заинтересовани лица по проект
„Ти си двигателят на промяната“. На събитието бяха поканени хора от
различни сфери на интереси – ученици, учители, родители, психолози и
младежки работници. В началото бяха публично представени резултатите
от проекта, постигнати за две години дейности, базирани на
методологията на театър на потиснатите, разработена от Аугусто Боал.
Екипът на Сдружение Равновесие се включи след започването на проекта
от месец януари 2019 г.

Проектът беше осъществен по програма Еразъм +, финансирана от
Европейската комисия и в него участваха няколко организации от
България, Румъния, Португалия, Танзания, Латвия, Нигерия, Кения и
Бурунди. 25 дейности бяха осъществени с помощта на техниките Форум
театър, театър за вестници и невидим театър; 117 доброволци, участваха
в местни дейности; 31 заинтересовани лица се усвоиха нов образователен
инструмент за работа с целевата им аудитория; 2047 пряко достигнати
хора чрез участие в дейностите на практическите етапи. Поставените
теми по време на практическата фаза бяха бичът на домашно насилие,
кибертормоз, психологическа манипулация, дискриминация по пол и
насилие над деца.

Във втората част на събитието екипът представи форум театър
представление, в което участваха петима доброволци от бургаски
училища. Темата на представлението беше тормозът в училище и кибер
тормоз. Публиката взе активно участие в дискутирането и повторното
разиграване на представлението. С това показахме как работи методът
Форум театър и въвлякохме гостите в интересно обсъждане на наболели
проблеми в българското общество. Дискутирахме и необходимостта от
изграждане на активни и работещи връзки между учители, ученици и
родители като превенция на редица проблеми, които се срещат в
училищната среда – агресия, незаинтересованост и апатия.

Проведено обучение по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе

 

Продължава реализацията на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През месец септември бе проведено обучение по Дейност 4 „Повишаване на капацитета за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера в община Сунгурларе”.

Обучението се осъществи в к.к. Боровец, хотел „Флора” от 11 до 13 септември включително под формата на динамичен психотренинг.

Участваха Представители на всички целеви групи, включени в проектното предложение: администрацията на община Сунгурларе, общински съвет Сунгурларе, консултативен/обществен съвет по социалните въпроси, екипи на НПО, в т. ч. на мести организации и на Сдружение „Равновесие“, бизнеса и обществеността на Сунгурларе.

Обучителната програма включваше:

– Запознаване с резултатите от докладите-анализи от двете проучвания с оценка съществуващата ситуация, натрупаната база данни с политиките и програмите в социалната сфера и приложените от община Сунгурларе практики за включване на гражданите в процеса на формиране и мониторинг на политиките;

– Основни пропуски в работата на общинско ниво в областта на формиране и изпълнение на социалните политиките. Бреймсторминг за иницииране на работещи политики;

– Информация за добри национални и международни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински политики. Групова работа за оценка на приложимостта им към местната специфика – географски особености, население, бизнес.

– Препоръки към разработвания от експертите механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социална политика.

Участиниците в обучението активно се включиха в дискутиране на възможностите за активизиране на гражданите на общината в процесите на формулиране, реализация и мониториране на социалните политики в общината. Тяхните мнения бяха регистирани и ще бъдат част от препоръките за повишаване на Механизма за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги.

Чудесните условия за работа и почивка в фотел „Флора” стимулираха за оптимално включване на обучаваните.

 

Екип на проекта