Супервизия по Проект BG05SFPR002-2.001-0003-С01 „Грижа в дома в Община Сунгурларе“

Групова супервизия по Проект BG05SFPR002-2.001-0003-С01 „Грижа в дома в Община Сунгурларе“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Тема: Усъвършенстване на уменията за справяне в критични ситуации и повишаване на самооценката на домашните помощници, предоставящи социални услуги в домовете на потребители с увреждания и възрастни хора.

 

Обучение по Програма ,,Училище за родители,, договор BG05SFPR002-2.003-0152-C01

От 2 до 5 април 2024 г. обученията по Програма „Училище за родители“ на Специфична цел 2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ по договор BG05SFPR002-2.003-0152-C01 продължиха в село Черница, град Сунгурларе, село Грозден и село Прилеп. Работихме заедно с младите родители по Модул 2 „Потребности на детето“. Интересът им към занятията ни мотивира да ускорим графика на занятията, за да бъдем полезни при решаване на проблемите, съпътстващи отглеждането и възпитанието на децата им.

 

Обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“

Финално обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

От 8 до 10 септември 2023 г. се състоя обучение по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на част от педагозите по темата „Превенция на Професионалното прегаряне /Бърнаут синдром/. Техники на релаксация“. Поканени бяха 18 колеги от ОбУ „Васил Левски“. Обучители на двете групи бяха гл. ас. д-р Мина Спасова и психологът Росица Янева.

 

Финално обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“

 

Финално обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

От 26 до 28 май 2023 г. се състоя обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на част от педагозите от същите училища, които не бяха обучавани по темата „Методът “учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи“. Поканени бяха 20 колеги от ОУ „Христо Ботев“, които досега не са били обучавани по тази тема. Обучители на двете групи бяха гл. ас. д-р Мина Спасова и Геника Байчева.

 

Обучение на екипа на ОУ „Христо Ботев“ по Дейност 3

 

От 12 до 14 май 2022 г. в к.к. Слънчев бряг се състоя последното обучение на педагози от ОУ „Христо Ботев“  по Дейност 3: „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕК чрез ЕСИФ. Темата на обучението беше: „Ненасилствената комуникация като метод за ефективно общуване и разрешаване на конфликтите в мултиетническа училищна среда“. Участваха 50 души, разделени на 5 групи.

Присъствени обучения на подготвителните групи за придобиване на IV и V ПКС

 

 

 

От 10 до 13 април се проведоха присъствени обучения на подготвителните групи за придобиване на IV и V професионално- квалификационна степен по Дейност 4 „Организиране и провеждане на обучения за придобиване на професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда“  на проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕК чрез ЕСИФ.

Дейност 4 се реализира е съвместно с ДИПКУ на Тракийски университет Стара Загора. Обучението се проведе в комфортна среда в ОУ „Христо Ботев“ град Бургас от преподаватели на ДИПКУ Ирина Мишкова-Йотова и Николай Атанасов. В групата на колегите, които се подготвят за V ПКС се включиха 5 кандидати, а участниците в групата за придобиване на IV ПКС се състоеше от 11 педагози.

В резултат на съвместната ни работа с Тракийски университет в предидущите две учебни години 34 души придобиха V ПКС, 32 – IV ПКС, 8 колеги завършиха специализация, а 4 получиха III ПКС. В момента в процедура за повишаване на своята квалификационна степен са 26 педагози от трите училища.

 

Провеждане на обучения по Дейност 3 и Дейност 2

 

 

Сдружение „Равновесие“  реализира  проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от 21 декември 2020 г. до 30 септември 2023 г. От 17 до 19 март 2023 г. в хотел „Меридиан Болярски“ гр. Велико Търново се проведе обучение по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на тема: „Ненасилствената комуникация като метод за ефективно общуване и разрешаване на конфликтите в мултиетническа училищна среда“ на педагозите от ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Равнец, община Бургас.

 

smart

smart

smart

smart

smart

smart

От 24 до 26 март 2023 г. се състоя обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на част от педагозите от същите училища, които не бяха обучавани по темата „Методът “учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи“.

smart