Обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“

Финално обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

От 8 до 10 септември 2023 г. се състоя обучение по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на част от педагозите по темата „Превенция на Професионалното прегаряне /Бърнаут синдром/. Техники на релаксация“. Поканени бяха 18 колеги от ОбУ „Васил Левски“. Обучители на двете групи бяха гл. ас. д-р Мина Спасова и психологът Росица Янева.