Обучение Дейност 3: „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“ по договор BG05M9OP001-2.056-0010-C01

                           

 

 

Сдружение „Равновесие“ е партньор на Община Бургас по договор BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран от ОП РЧР и ОП НОИР. В процеса на реализация на Дейност 3: „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“ от 21 до 25 март се провежда второ обучение на безработни лица за формиране на умения за търсене и намиране на работа. Обучители: Румяна Костова, Росица Янева, Катя Добрева.

 

 

Мотивационно обучение по проект BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“

                                                                                                                

Прочети още