Обучение Дейност 7 ,,Дегитална компетентност“ в ЦНСТ ДМУ село Атия

Дейност 7 „Обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” е една от най-харесваните от децата и младежите от ЦНСТДМУ село Атия. Провежда се от компютърния спициалист Росица Цонева от „Планикс „ ЕООД.

Заключителен хепанинг по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 21.12.2018г. в читалище ,,Васил Левски“кв.Горно Езерово град Бургас се проведе Хепанинг във връзка с реализацията на проект  BG05M2OP001-3.001-0013-C02 ,,Равен старт- успешни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ по оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.В тържеството участвуваха  деца и ученици от ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово, ученици от ОУ,,Св.св.Кирил и Методи“ с.Росен и ученици от ЦНСТ ДМУ с.Атия.Пристваха  много гости,учители и граждани на кв.Горно Езерово.На добре аранжираната сцена децата от ОУ,,Васил Левски“ и ОУ,,Св.св.Кирил и Методи“ представиха богата музикална и артистична програма.