Проучване гражданското участие в социалната сфера в община Сунгурларе по проектен Договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01

Успешно протича реализацията на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община  Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05M9OP-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В началото на месец април стартираха две изследвания, които си поставиха задача като обхванат граждани, представители на всички целеви групи, които да дадат своето мнение в проучването на настоящата ситуация и иницииране на идеи за повишаване на гражданската активност в процеса на формиране и контрол на изпълнението на социални политики на местно ниво. Разработени бяха два инструмента: он-лайн проучване и анкета, която се проведе в домовете на потребителите или на място в социалните услуги, предоставяни на гражданите на община Сунгурларе.

Он-лайн проучването се проведе от външна организация, а анкетирането на терен  – от местни анкетьори. Предварително анкетьорите бяха обучени  от експерт по аутрич работа.

Екипът на проекта, представители на Сдружение „Равновесие” и община Сунгурларе благодаря ни участниците в двете проучвания за откровените мнения, които споделиха с анкетьорите. Обобщените резултати ще бъдат публикувани на сайта на Община Сунгурларе.