Финално обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“

 

Финално обучение по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

От 26 до 28 май 2023 г. се състоя обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на част от педагозите от същите училища, които не бяха обучавани по темата „Методът “учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи“. Поканени бяха 20 колеги от ОУ „Христо Ботев“, които досега не са били обучавани по тази тема. Обучители на двете групи бяха гл. ас. д-р Мина Спасова и Геника Байчева.