Публична покана за избор на изпълнител за Логистично осигуряване и организиране на обучения по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“, финансиран от ОП НОИР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 Официално наименование: Сдружение „Равновесие“
Адрес:, ж.к. „Изгрев“ 72; вх. 6, ет. 6, ап. 112
Град: Бургас Пощенски

код: 8008

Държава: България
За контакти:

Лице/а за контакт: Керанка Байчева

Телефон: 0898 575 963
Електронна поща: ravnovesie_bg@abv.bg Факс: неприложимо
Интернет адрес/и (когато е приложимо)  http://www.ravnovesie.eu

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

 търговско дружество

Х  юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):

 

 обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

V социална закрила

 отдих, култура и религия

V образование

 търговска дейност

V младежко доброволчество

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

ІІ.1) Описание

 ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 

(а) Строителство               (б) Доставки                  

 

(в) Услуги   X             
 Изграждане

 Проектиране и изпълнение

 Рехабилитация, реконструкция

 Строително-монтажни работи

 

 Покупка

 Лизинг

 Покупка на изплащане

 Наем за машини и оборудване

 Комбинация от изброените

 Други (моля, пояснете)

Категория услуга: CPV код №

79952000-2 Услуги, свързани с организиране на събития

 

 

Място на изпълнение на строителството:

________________________

 

код NUTS: 

Място на изпълнение на доставка:

_____________________

 

код NUTS: 

Място на изпълнение на услугата:

Обученията се провеждат на територията на България

 

код NUTS: BG

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

 

Логистично осигуряване и организиране на 36 тридневни  изнесени обучения за работа в мултикултурна среда на 103 учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от партниращите училища, завършващи без присъждане на квалификационни кредити по реализация на Дейност 3Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ в изпълнение на проект  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Изискванията към логистиката на обученията /вкл. Продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническа спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не X

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):

само за една обособена позиция

за една или повече обособени позиции

за всички обособени позиции

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Общо количество или обем:

Услугата включва логистична организация на обучения на 103 педагогически специалисти и образователни медиатори от три партниращи образователни институции /посочени в Техническата спецификация/ като всеки обучаем трябва да бъде включен в 3 обучения за периода на реализация на договора. Всяко от обученията е тридневно, изнесено. Всички педагогически специалисти и директори ще бъдат включени в общо 36 обучителни групи (средно по 8, но не повече от 10 участника в група), като всяка група ще премине през три обучителни програми по избор на педагогическия екип на всяко от училищата, партньори по проекта.

Предвижда се всяко обучение да се проведе изнесено, в присъствена форма, с включен пълен логистичен пакет, както следва:

– 2 нощувки в хотел категория минимум 3*;

– 3-дневно изхранване на база пълен пансион;

– 3 кафе-паузи;

– зала за провеждане на обученията, оборудвана с презентационна и компютърна техника

– двупосочен транспорт.

Място на провеждане: по предложение на кандидата в рамките на средствата, предвидени за транспортни разходи /по 32 лв. на обучавано лице/.

 

Специфични изисквания:

1.     Настаняване

Осигурява се хотелско настаняване на участниците в хотели с категория на по-ниска от 3*

Настаняване на не повече от двама обучаеми в стая /освен в случаите на изискване от тяхна страна/

Хотелът е отдалечен не повече от 10 км. от най-близкото населено място.

2.     Хранене

Храненето е на база пълен пансион: закуска на блок маса, обяд и вечеря с разнообразно меню с включени месо, риба, зеленчуци, минерална вода. За вегани, вегетарианци или хора със заболявания се осигурява специално меню при предварителна заявка на бенефициента.

Осигурява се една кафе пауза на ден, включваща кафе/чай, минерална вода и дребни сладки/соленки.

Храненето следва да отговаря на изискванията, определени от действащото законодателство и от специализирани контролни органи. Менютата на всички хранения подлежат на предварително съгласуване с представител на бенефициента.

3.     Зали за провеждане на обученията и презентационна техника

Осигуряване на подходящa просторна зала за провеждане на обученията с наличие на естествено осветление и отваряеми прозорци, достъпна тоалетна, възможност за подреждане на участниците при спазване на необходимата дистанция, наличие на допълнителна зала или пространство при необходимост от работа в малки групи. Изготвяне на снимков материал и коректно попълнен присъствен списък за обученията. Наличие на обзавеждане за провеждане на обученията – маси и столове, които лесно се местят. Осигуряване на необходимо техническо оборудване за провеждане на обученията – интерактивна дъска, интернет в залата, презентационна техника, която включва минимум преносим компютър, презентационен екран, мултимедия, флипчарт, озвучителна система и безжични микрофони.

4.     Транспорт

Изпълнителят поема транспортните разходи в двете посоки от населеното място, в което се намира училището-партньор до мястото на организиране на обученията и обратно за всеки участник. Изпълнителят поема транспортните разходи на лектора, или организира транспорта му от населеното място, в което се намира лектора, до мястото на провеждане на обучението.

Изпълнителят следва да осигури климатизирано транспортно/-и средство/-а с подходящ брой места в зависимост от броя на участниците.

Транспортното превозно средство трябва да осигурява високо ниво на комфорт при пътуване със следните характеристики:

ü  отговаря на екологична норма (Евростандарт) минимум Евро IV

ü  да има отопление и охлаждане, независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, функциониращо и при спряно превозно средство;

ü  да е оборудвано със сенници /щори или странични пердета;

ü  възраст на използваното за изпълнението превозно средство: дата на първоначална регистрация не по-рано от 01.01.2007

ü  наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост с достъп отвън.

Всички разходи за водачите на превозните средства, както и разходите, свързани с престой на транспортното средство и други административни разходи, са за сметка на Изпълнителя. Транспортните средства следва да отговарят на техническите изисквания за транспортна годност и безопасност съгласно българското и европейското законодателство, да са климатизирани и да осигуряват комфорт при пътуване. По отношение на водачите на транспортните средства следва да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 33 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

Кандидатът трябва да гарантира стриктното спазване на всички  противоепидемични мерки, ако съществуват такива, за времето на изпълнение на договора-висока хигиена, възможност за задължителната социална дистанция в местата за настаняване, хранене и обучение, ако това е приложимо.

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)

(в цифри) : 63627,50 лева

 

Крайната прогнозна стойност на обучението с включен ДДС възлиза на 76353,00 лева.

 

ІІ.3) Срок на договора

 

 

Срокът за изпълнение е от датата на подписване на договора с външния изпълнител до 30 септември 2023 година

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

Неприложимо

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

 

1. Договорът с изпълнителя се финансира от проект  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Договорът следва изискванията за изпълнение на договорите в процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, описани в Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР.

2. В рамките на изпълнение на договора не се предвиждат авансови плащания. Предвижда се извършване на междинни и финално плащания до достигане на посочената в раздел II.2 крайна цена и/или до провеждане на всички обучителни курсове /12 обучителни групи по 3 курса или общо 36 курса/ .

3. Планирани са периодични междини плащания при организиране логистиката на част от обученията и предоставяне на всички отчетни документи от изпълнителя. Периодичността на плащанията е по взаимно споразумение на страните.

4. Финалното плащане се извършва по отношение на последните обучителни курсове, предвидени за провеждане в рамките на договора.

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на изпълнението му: (Или: Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора:) НЕ Е ПРИЛОЖИМО
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да X    не

Ако да, опишете ги:

1. Кандидатите, респективно изпълнителите, следва да се съобразят изцяло с изискванията на бенефициента/възложителя, заложени в Техническата спецификация.

2. Срокът за изпълнение на договора е 26 месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 30.09.2023 г. (и съгласно предвиденото в Техническата спецификация и проекта на договор).

3. Срокът по т. 2 не може да надхвърля срока за изпълнение на проекта на Възложителя/бенефициента. Срокът по т. 2 може да бъде удължен само при условие, че преди това е бил удължен срокът за изпълнение на проекта на бенефициента и при условията, посочени в проекта на договор и приложенията към него.

4. Срокът на договора може да бъде спрян едностранно от Възложителя и впоследствие удължен със срока на спирането си, при настъпване на условия от извънреден характер, свързани с епидемиологичната обстановка в страната, които не позволяват провеждането на присъствени обучения.

5. За всички неуредени в тази покана въпроси, приложение намират разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016г., включително относно условията за участие на обединения и/или подизпълнители.

6. Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС № 160/2016г. Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

7. Критерий за оценка на офертите.

Доколкото разходите, чрез които се финансират дейностите по обучение (предмет на тази публична покана и съгласно ТС), са определени чрез прилагане на стандартна таблица на разходите за единица продукт, в съответствие с член 67, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ и съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-3.017„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите (Приложение XII към условията за кандидатстване), офертите на кандидатите ще се оценяват и класират по критерий „оптимално съотношение качество-цена“, като цената е фиксирана и не участва като показател за оценка.

8. Цената за едно обучавано лице (за едно изнесено, тридневно обучение без присъждане на квалификационни кредити) в Стандартаната таблица е фиксирана на 317 лева, като в нея се включват всички разходи от 242 лв. за логистика на обучението, вкл. и ДДС.

 

ІІІ.2) Условия за участие

 ІІІ.2.1) Правен статус

1. Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

3. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца към настоящата Публична покана и приложенията към нея. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал, подписан с КЕП от Кандидата, а копията – заверени “Вярно с оригинал” и подпис на Кандидата.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

5. Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

6. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език и се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – https://eumis2020.government.bg.

7. Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 или са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се разглеждат и не се оценяват.

Изискуеми документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК (в случай, че кандидатът е юридическо лице регистрирано по Закона за търговския регистър и информацията за актуалното му състояние ще се проверява по служебен път) / Удостоверение за актуално състояние.

При участие на обединение се представя заверено копие от документ за създаването му, в който е уговорена солидарна отговорност на всички партньори за изпълнението на договора, както и информация относно представляващия, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете му и дейностите, които ще изпълнява всеки член (чуждестранните физически или юридически лица предоставят еквивалентни документи).

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. (При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията по чл. 12, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се доказва чрез подписване на Декларация от всяко от лицата, включени в обединението-кандидат).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява кандидата в процедурата (когато кандидата не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

4. Удостоверение за регистрация по чл. 61, ал.4 от Закона за туризма или друг документ по законодателството на друга държава- членка на Европейския съюз за извършване на следните дейности: туроператорска дейност или туристическа агентска дейност; или туроператорска и туристическа агентска дейност.

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на  посочените изискуеми официални документи от съответната страна – придружени с превод на български език.

ІІІ.2.2) Бенефициентът отстранява от процедурата кандидат, когато преди или по време на провеждането й за него са възникнали следните обстоятелства:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (НК);

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган[1] ;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Забележка:

a. Основанията по т. 1, т. 2 и т. 7 по-горе се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В горните случаи, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, т. 2, и т. 7 се отнасят и за това физическо лице.

б. Основанията за отстраняване се прилагат и когато кандидат в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тях

 

Липсата на обстоятелства за отстраняване от участие в процедурата се доказва от кандидатите чрез подаване на декларация.

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация:

 

 

Справка за общия оборот за последните 2 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

Когато офертата се подава от обединение, справката се подава поотделно за всеки член от обединението.

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 

За последните 2 (две) приключени финансови години (в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си), кандидатите трябва да са реализирали общ оборот в размер не по-малък от прогнозната стойност на настоящата процедура /съгласно т.II.2/

ІІІ.2.4) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС

№ 160/01.07.2016 г.)

Изискуеми документи и информация:

 

 

1.Списък на изпълнените услуги,

сходни с предмета на

процедурата, изпълнени през

последните 3 години, (преди

датата на подаване на офертата, в

зависимост от датата, на която

кандидатът е учреден или е

започнал дейността си),

включително стойности, дати и

получателите, придружен от

препоръки за добро изпълнение.

Препоръките следва да кореспондират с

посочените в списъка изпълнени

услуги– оригинал или копие, завeрено

от кандидата с подпис, печат и думите

„Вярно с оригинала“.

/Декларацията – Списък се изготвя по образец на Възложителя;

За еднакви или сходни услуги се считат услугите, съгласно описаното в раздела с минимални изисквания;

 

2. Заверено копие на валиден сертификат за осъществяване на туроператорска и туристическа агентска дейност.

Минимални              изисквания (когато е приложимо):

 

1.Кандидатът трябва да е изпълнил общо за

последните 3 години (преди датата на подаване на офертата) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 2 броя услуги с предмет, сходен с предмета на процедурата.

 

За сходни с предмета на поръчката се считат: услуги по организиране на събития, свързани с осигуряване на настаняване и изхранване на групи участници или еквивалентни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Кандидатът следва да разполага с валиден сертификат за осъществяване на туроператорска и туристическа агентска дейност.

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:

(моля, отбележете приложимото)

 

най-ниска цена                                                                         

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл                                                                           

оптимално съотношение качество – цена              Х

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка

Показатели

1. Предлагани условия за настаняване и изхранване

2. Предлагани условия за транспорт

3. Предлагани обучителни зали и презентационна техника

Тежест

 

60%

30%

 

10%

 

 

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Договор BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“         /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, Процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти 

 

До дата: 04/06/2021 г.         Час: 17:00 часа

 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg )

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
 

1. http://www.eufunds.bg   интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

 

2. http://eumis2020.government.bg Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020

 

3. http://www.ravnovesie.eu Електронна страница на Сдружение „Равновесие“  

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите 

 

До 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертата.

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

/Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език./

 Оферта и Приложения към нея;

 1. Декларация ЕИК (по образец Приложение 7);
 2. Декларация на кандидата (по образец Приложение 8);
 3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия документ:

Справка за  общия оборот за последните две приключили финансови години – Декларация по образец Приложение 9;

 1. Документи, доказващи техническите възможности на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия документ:

4.1. Декларация – Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

(Декларацията – Списък се изготвя по образец на Възложителя –  Приложение 10);

За еднакви или сходни услуги се считат услугите, съгласно описаното в раздела с минимални изисквания; В списъка се посочва и информация, относно наименование на обучението, присъдени квалификационни кредити и брой и вид лица, преминали обученията – в съответствие с поставените изисквания.)

4.2. Удостоверение за регистрация по чл. 61, ал.4 от Закона за туризма или друг документ по законодателството на друга държава- членка на Европейския съюз за извършване на следните дейности: туроператорска дейност или туристическа агентска дейност; или туроператорска и туристическа агентска дейност – заверено копие.

 1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
 2. Други изискуеми от кандидата документи (съгласно предвиденото в Техническата спецификация);

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

 1. Техническа спецификация Приложение 2
 2. Методика за оценка и класиране на офертите Приложение 3
 3. Проект на договор Приложение 4
 4. Изисквания към оферентите – Приложение 5
 5. Форма на оферта (и образец на декларация на лектор, като приложение към офертата) – Приложение 6
 6. Декларация ЕИК – Приложение 7
 7. Декларация на Кандидата – Приложение
 8. Декларация – Справка за оборот на кандидата – Приложение 9
 9. Декларация – Списък на изпълнени договори/услуги – Приложение 10

 

РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
 2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертта.

 

Публична покана за определяне на изпълнител надейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна следа“ по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“, финансиран от ОП НОИР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 Официално наименование: Сдружение „Равновесие“
Адрес:, ж.к. „Изгрев“ 72; вх. 6, ет. 6, ап. 112
Град: Бургас Пощенски

код: 8008

Държава: България
За контакти:

Лице/а за контакт: Керанка Байчева

Телефон: 0898 575 963
Електронна поща: ravnovesie_bg@abv.bg Факс: неприложимо
Интернет адрес/и (когато е приложимо)  http://www.ravnovesie.eu

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

 търговско дружество

Х  юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):

 

 обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

V социална закрила

 отдих, култура и религия

V образование

 търговска дейност

V младежко доброволчество

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

ІІ.1) Описание

 ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 

(а) Строителство               (б) Доставки                  

 

(в) Услуги   X             
 Изграждане

 Проектиране и изпълнение

 Рехабилитация, реконструкция

 Строително-монтажни работи

 

 Покупка

 Лизинг

 Покупка на изплащане

 Наем за машини и оборудване

 Комбинация от изброените

 Други (моля, пояснете)

Категория услуга: CPV код №

79633000-0 Услуги, свързани с повишаване на квалификацията на персонала

 

 

Място на изпълнение на строителството:

________________________

 

код NUTS: 

Място на изпълнение на доставка:

_____________________

 

код NUTS: 

Място на изпълнение на услугата:

Обученията се провеждат на територията на България

 

код NUTS: BG

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

 

Провеждане на 36 тридневни  изнесени обучения за работа в мултикултурна среда на 100 учители, педагогически специалисти и директори от партниращите училища, завършващи с присъждане на квалификационни кредити по реализация на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ в изпълнение на проект  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Изискванията към обученията /вкл. продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническа спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не X

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):

само за една обособена позиция

за една или повече обособени позиции

за всички обособени позиции

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Общо количество или обем:

Ще бъдат обучени 100 педагогически специалисти от три партниращи образователни институции /посочени изчерпателно в Техническата спецификация/ като всеки обучаем трябва да бъде включен в 3 обучения за периода на реализация на договора. Всяко от обученията е тридневно, изнесено, включва присъствена и неприсъствена част и приключва с присъждане на три квалификационни кредита. Обученията целят повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

Изпълнителят трябва да предложи минимум три  обучителни програми, по които да бъде обучен всеки от педагогическите специалисти и директори от образователни институции и които да повишат компетентностите им – знания, умения и отношения в мултикултурна среда.

Обученията следва да бъдат изнесени с включена логистика.

Всички педагогически специалисти и директори ще бъдат включени в общо 36 обучителни групи (средно по 8, но не повече от 10 участника в група), като всяка група ще премине през три обучителни програми по избор на педагогическия екип на всяко от училищата, партньори по проекта.

Предвижда се всяко обучение да се проведе изнесено, в частично присъствена форма, с включен пълен логистичен пакет, както следва:

– 24 академични часа присъствено обучение;

– 24 академични часа неприсъствено обучение (дистанционно обучение), разпределени в рамките на една календарна седмицата след приключване на присъственото обучение;

– 2 нощувки в хотел категория минимум 3*;

– 2 закуски;

– 2 обяда;

– 2 вечери;

– 3 кафе-паузи;

– зала за провеждане на обученията, оборудвана с презентационна и компютърна техника;

– двупосочен транспорт.

Подробно описание към изискванията и условията за изпълнение на обученията се съдържа в Техническата спецификация, приложена към настоящата публична покана.

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)

(в цифри) : 117250,00 лева

 

Крайната прогнозна стойност на обучението с включен ДДС възлиза на 140700,00 /сто и четиридесет хиляди и седемстотин/лева.

 

ІІ.3) Срок на договора

 

 

Срокът за изпълнение е 26 месеца от датата на подписване на договора с външния изпълнител но не по-късно от 30 септември 2023 година

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

Неприложимо

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

 

1. Договорът с изпълнителя се финансира от проект  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Договорът следва изискванията за изпълнение на договорите в процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, описани в Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР.

2. В рамките на изпълнение на договора не се предвиждат авансови плащания. Предвижда се извършване на междинни и финално плащания до достигане на посочената в раздел II.2 крайна цена и/или до провеждане на всички обучителни курсове /12 обучителни групи по 3 курса или общо 36 курса/ .

3. Планирани са периодични междини плащания при провеждане на част от обученията и предоставяне на всички отчетни документи от изпълнителя. Периодичността на плащанията е по взаимно споразумение на страните.

4. Финалното плащане се извършва по отношение на последните обучителни курсове, предвидени за провеждане в рамките на договора.

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на изпълнението му: (Или: Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора:) НЕ Е ПРИЛОЖИМО
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да X    не

Ако да, опишете ги:

1. Кандидатите, респективно изпълнителите, следва да се съобразят изцяло с изискванията на бенефициента/възложителя, заложени в Техническата спецификация.

2. Срокът за изпълнение на договора е 26 месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 30.09.2023 г. (и съгласно предвиденото в Техническата спецификация и проекта на договор).

3. Срокът по т. 2 не може да надхвърля срока за изпълнение на проекта на Възложителя/бенефициента. Срокът по т. 2 може да бъде удължен само при условие, че преди това е бил удължен срокът за изпълнение на проекта на бенефициента и при условията, посочени в проекта на договор и приложенията към него.

4. Срокът на договора може да бъде спрян едностранно от Възложителя и впоследствие удължен със срока на спирането си, при настъпване на условия от извънреден характер, свързани с епидемиологичната обстановка в страната, които не позволяват провеждането на присъствени обучения.

5. За всички неуредени в тази покана въпроси, приложение намират разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016г., включително относно условията за участие на обединения и/или подизпълнители.

6. Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС № 160/2016г. Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

7. Критерий за оценка на офертите.

Доколкото разходите, чрез които се финансират дейностите по обучение (предмет на тази публична покана и съгласно ТС), са определени чрез прилагане на стандартна таблица на разходите за единица продукт, в съответствие с член 67, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ и съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-3.017„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите (Приложение XII към условията за кандидатстване), офертите на кандидатите ще се оценяват и класират по критерий „оптимално съотношение качество-цена“, като цената е фиксирана и не участва като показател за оценка.

8. Цената по т. 7 е фиксирана на 469 лева за едно обучавано лице (за едно изнесено, тридневно обучение с присъждане на 3 квалификационни кредита), като в нея се включват всички разходи за провеждане на обучението, вкл. и ДДС.

 

ІІІ.2) Условия за участие

 ІІІ.2.1) Правен статус

1. Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

3. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца към настоящата Публична покана и приложенията към нея. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал, подписан с КЕП от Кандидата, а копията – заверени “Вярно с оригинал” и подпис на Кандидата.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

5. Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

6. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език и се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – https://eumis2020.government.bg.

7. Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 или са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се разглеждат и не се оценяват.

Изискуеми документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК (в случай, че кандидатът е юридическо лице регистрирано по Закона за търговския регистър и информацията за актуалното му състояние ще се проверява по служебен път) / Удостоверение за актуално състояние.

При участие на обединение се представя заверено копие от документ за създаването му, в който е уговорена солидарна отговорност на всички партньори за изпълнението на договора, както и информация относно представляващия, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете му и дейностите, които ще изпълнява всеки член (чуждестранните физически или юридически лица предоставят еквивалентни документи).

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. (При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията по чл. 12, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се доказва чрез подписване на Декларация от всяко от лицата, включени в обединението-кандидат).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява кандидата в процедурата (когато кандидата не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

4. Други документи (ако е приложимо).

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на  посочените изискуеми официални документи от съответната страна – придружени с превод на български език.

ІІІ.2.2) Бенефициентът отстранява от процедурата кандидат, когато преди или по време на провеждането й за него са възникнали следните обстоятелства:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (НК);

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган[1] ;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Забележка:

a. Основанията по т. 1, т. 2 и т. 7 по-горе се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В горните случаи, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, т. 2, и т. 7 се отнасят и за това физическо лице.

б. Основанията за отстраняване се прилагат и когато кандидат в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тях

 

Липсата на обстоятелства за отстраняване от участие в процедурата се доказва от кандидатите чрез подаване на декларация.

 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация:

 

Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен

или

Декларация /по образец/  за реализирания общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

Минимални изисквания:

 

За последните 3 (три) приключени финансови години (в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си), кандидатите трябва да са реализирали общ оборот в размер не по-малък от прогнозната стойност на настоящата процедура /съгласно т.II.2/

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС

№ 160/01.07.2016 г.)

Изискуеми документи и информация:

 

1.           Декларация – Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включващ стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение към всяка от услугите, посочени в него.

 

/Декларацията – Списък се изготвя по образец на Възложителя;

За еднакви или сходни услуги се считат услугите, съгласно описаното в раздела с минимални изисквания;

В списъка се посочва и информация, относно наименование на обучението, присъдени квалификационни кредити и брой и вид лица, преминали обученията – в съответствие с поставените изисквания/.

 

2.           Декларация – списък на експертите, с които разполага кандидатът (по образец) и които ще бъдат използвани от него за изпълнение на услугата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Заверено копие на валиден сертификат за система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: Организиране и провеждане на обучения, семинари и разработване на обучителни планове и/или програми.

 

4. Заверено копие на валиден сертификат за осъществяване на туроператорска и туристическа агентска дейност.
Минимални              изисквания:

 

1.Кандидатът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

Под дейност с предмет, „сходен“ с този на настоящата поръчка, ще се счита:

Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалните компетенции на педагози по одобрена от МОН програма с присъждане на квалификационни кредити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Кандидатът разполага с екип от квалифицирани експерти с доказуем обучителен опит

2.2. Кандидатът разполага с екип с опит в логистика и организиране на обучения, състоящ се минимум от:

2.2.1 Ръководител на екип, експерт логистика

– Област на висше образование: Социални, икономически или правни науки – Степен: магистър.

– Професионален опит: мин. 5 години управленски опит

 

2.2.2. Експерт организиране и провеждане на обучения

– Област на висше образование: Социални, стопански или падагогически науки – Степен: Магистър

-Професионален опит:

– мин. 5 г. управленски и/или организационен опит за обучения и/или семинари.

 

 

3. Кандидатът следва да разполага с валиден сертификат за система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: Организиране и провеждане на обучения, семинари и разработване на обучителни планове и/или програми.

 

 

4. Кандидатът следва да разполага с валиден сертификат за осъществяване на туроператорска и туристическа агентска дейност.

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:

(моля, отбележете приложимото)

 

най-ниска цена                                                                         

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл                                                                           

оптимално съотношение качество – цена              Х

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка

Показатели

1. Качество на обученията (Пк)

2. Организация на обученията (По)

Тежест

80 %

20 %

 

 

ІV.2) Административна информация

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Договор BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“         /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, Процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти 

 

До дата: 28/05/2021 г. Час: 17:30 часа

 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg )

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
 

1. http://www.eufunds.bg   интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

 

2. http://eumis2020.government.bg Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020

 

3. http://www.ravnovesie.eu Електронна страница на Сдружение „Равновесие“  

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите 

 

До 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти

 

 

 РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

/Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език./

 

 1. Оферта и Приложения към нея (Програми за обучение, Графици, Декларации на лектори);
 2. Декларация на кандидата (по образец Приложение 11);
 3. Декларация ЕИК (по образец Приложение 12);
 4. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия документ:

Годишни финансови отчети (ГФО) на кандидата, съдържащи Отчет за приходи и разходи – за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

ГФО следва да бъдат придружени от справка по образец, в която да е указан общият оборот на кандидата – по години и общо за посочения период (в рамките на последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.)  – Декларация по образец Приложение 8;

 1. Документи, доказващи техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия документ:
 2. 1. Декларация – Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

(Декларацията – Списък се изготвя по образец на Възложителя –  Приложение 9);

За еднакви или сходни услуги се считат услугите, съгласно описаното в раздела с минимални изисквания; В списъка се посочва и информация, относно наименование на обучението, присъдени квалификационни кредити и брой и вид лица, преминали обученията – в съответствие с поставените изисквания.)

5.2. Декларация – списък на експертите, с които разполага кандидатът (по образец –  Приложение 10) и които ще бъдат използвани от него за изпълнение на услугата.

5.3. Заверено копие на валиден сертификат за система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: Организиране и провеждане на обучения, семинари и разработване на обучителни планове и/или програми.

 1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
 2. Други изискуеми от кандидата документи (съгласно предвиденото в Техническата спецификация);

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

 1. Техническа спецификация Приложение 2
 2. Методика за оценка и класиране на офертите Приложение 3
 3. Проект на договор Приложение 4
 4. Изисквания към оферентите – Приложение 5
 5. Форма на оферта (и образец на декларация на лектор, като приложение към офертата) – Приложение 6
 6. Други
 7. Декларация лектор – Приложение 7
 8. Декларация – Справка за оборот на кандидата – Приложение 8
 9. Декларация – Списък на изпълнени договори/услуги – Приложение 9
 10. Декларация – Списък на експерти – Приложение 10
 11. Декларация на Кандидата – Приложение 11
 12. Декларация ЕИК – Приложение 12

 

 

РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
 2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
 3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

[1] т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.