Провеждане на обучения по Дейност 3 и Дейност 2

 

 

Сдружение „Равновесие“  реализира  проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от 21 декември 2020 г. до 30 септември 2023 г. От 17 до 19 март 2023 г. в хотел „Меридиан Болярски“ гр. Велико Търново се проведе обучение по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на тема: „Ненасилствената комуникация като метод за ефективно общуване и разрешаване на конфликтите в мултиетническа училищна среда“ на педагозите от ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Равнец, община Бургас.

 

smart

smart

smart

smart

smart

smart

От 24 до 26 март 2023 г. се състоя обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на част от педагозите от същите училища, които не бяха обучавани по темата „Методът “учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи“.

smart