Обучение на екипа на ОУ „Христо Ботев“ по Дейност 3

 

От 12 до 14 май 2022 г. в к.к. Слънчев бряг се състоя последното обучение на педагози от ОУ „Христо Ботев“  по Дейност 3: „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕК чрез ЕСИФ. Темата на обучението беше: „Ненасилствената комуникация като метод за ефективно общуване и разрешаване на конфликтите в мултиетническа училищна среда“. Участваха 50 души, разделени на 5 групи.

Присъствени обучения на подготвителните групи за придобиване на IV и V ПКС

 

 

 

От 10 до 13 април се проведоха присъствени обучения на подготвителните групи за придобиване на IV и V професионално- квалификационна степен по Дейност 4 „Организиране и провеждане на обучения за придобиване на професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда“  на проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕК чрез ЕСИФ.

Дейност 4 се реализира е съвместно с ДИПКУ на Тракийски университет Стара Загора. Обучението се проведе в комфортна среда в ОУ „Христо Ботев“ град Бургас от преподаватели на ДИПКУ Ирина Мишкова-Йотова и Николай Атанасов. В групата на колегите, които се подготвят за V ПКС се включиха 5 кандидати, а участниците в групата за придобиване на IV ПКС се състоеше от 11 педагози.

В резултат на съвместната ни работа с Тракийски университет в предидущите две учебни години 34 души придобиха V ПКС, 32 – IV ПКС, 8 колеги завършиха специализация, а 4 получиха III ПКС. В момента в процедура за повишаване на своята квалификационна степен са 26 педагози от трите училища.