Обединени срещу COVID-19

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България. Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

Настоящият проект е насочен към справяне с предизвикателствата, наложени от глобалната епидемия на три социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в село Атия, община Созопол, Комплекс за социални услуги „Ахинора“, включващ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в село Искра, община Карнобат.

Подкрепата, получена от Фонд „Обединени срещу COVID-19“ чрез сдружение „Равновесие“ ще бъде разпределена между трите социални услуги като ще бъдат доставени три групи продукти: Дезинфектанти, лекарства и храни. Ще бъдат купени почистващи препарати, дезинфектанти за помещенията, маски, ръкавици, сапуни. ЦНСТ ще бъдат подкрепени за купуване на лекарства, които обикновено затрудняват бюджета им. В периода на кризата социалните институции ще бъдат подпомогнати и с неголеми суми за купуване на хранителни продукти.

Вярваме, че обединени можем да се справим с глобалната криза.

 

Публикации:

https://karnobat.acstre.com/assets/eUslugi/Vestnik%20Karnobatski%20glas/2020/2020-18.pdf

https://www.sozopol.bg/attachments/article/9756/Sozopol-08.05.2020.pdf