Проекти

Проектите, реализирани от Сдружение „Равновесие” са насочени към изпълнение на основните цели на организацията, а именно:

  • осъществяване на дейности, свързани с борба против дискриминацията, расизма и защита правата на етническите малцинства;
  • подпомагане утвърждаването правата на жените и равнопоставеност на половете;
  • подкрепа на жени, преживяли трафик на хора;
  • работа с жени и деца,  преживяли насилие;
  • реализиране на програми за социална защита на хората с неравностойно социално положение;
  • профилактика на наркотични и ненаркотични зависимости;
  • превенция разпостранението на ХИВ и други полово преносими инфекции сред младите хора;
  • подпомагане социализирането на деца и младежи с физически недъзи и интелектуални дефицити.