Обучение Дейност 3: „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“ по договор BG05M9OP001-2.056-0010-C01

                           

 

 

Сдружение „Равновесие“ е партньор на Община Бургас по договор BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран от ОП РЧР и ОП НОИР. В процеса на реализация на Дейност 3: „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“ от 21 до 25 март се провежда второ обучение на безработни лица за формиране на умения за търсене и намиране на работа. Обучители: Румяна Костова, Росица Янева, Катя Добрева.

 

 

Мотивационно обучение по проект BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“

                                                                                                                

Прочети още

Обучение на доброволци

На 31 октомври и 1 ноември в хотел „Парадайз“, град Поморие Сдружение „Равновесие“ организира и  проведе обучение на доброволци от училищата на Бургас на тема „Младежи срещу трафика на хора“. Обучението се финансира от община Бургас. Обучител  бе Росица Янева, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора. Ко-водещ Александра Прозецка, председател на УС на Сдружение „Младежи говорят“.

Обучение по дейност 2 проведено в Златни пясъци хотел ,,Лилия“ от 29 до 31 август 2021г.

 

 

 

На 29-31 август 2021 г. Сдружение „Равновесие“ проведе присъствен модул на обучение на педагогическите екипи на ОбУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Договор  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“/ Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.