Супервизия по Проект BG05SFPR002-2.001-0003-С01 „Грижа в дома в Община Сунгурларе“

Групова супервизия по Проект BG05SFPR002-2.001-0003-С01 „Грижа в дома в Община Сунгурларе“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Тема: Усъвършенстване на уменията за справяне в критични ситуации и повишаване на самооценката на домашните помощници, предоставящи социални услуги в домовете на потребители с увреждания и възрастни хора.

 

Обучение по Програма ,,Училище за родители,, договор BG05SFPR002-2.003-0152-C01

От 2 до 5 април 2024 г. обученията по Програма „Училище за родители“ на Специфична цел 2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ по договор BG05SFPR002-2.003-0152-C01 продължиха в село Черница, град Сунгурларе, село Грозден и село Прилеп. Работихме заедно с младите родители по Модул 2 „Потребности на детето“. Интересът им към занятията ни мотивира да ускорим графика на занятията, за да бъдем полезни при решаване на проблемите, съпътстващи отглеждането и възпитанието на децата им.