Проект „Лесно като детска игра. /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/“Фондация ,,Лъчезар Цоцорков“

 

Проектът „Лесно като детска игра. /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/” е насочен към социално – емоционално образование на децата и техните семейства чрез създаване и въвеждане на интерактивна програма за обучение в началното училище.

Финансира се в рамките на Проект за социално-емоционално образование по Програма „Образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ град Черноморец и ОУ “Отец Паисий“ село Равна гора, община Созопол.

В процес на разработване е обучителна Програма за социално-емоционално образование за деца от втори до четвърти клас, която ще бъде разпостранена след учителите от община Созопол и всички педагози, които проявят интерес. Структурирането на програмата и  обучението на малките ученици е съвместна работа на педагозите от училищата и експерти от сдружение „Равновесие“.

Екипът на проекта е убеден, че успех в образователно-възпитателния процес може да бъде постигнат, ако бъдат предприемани съгласувани действия на експерти, ученици, учители и родители. Преди да започне работа в училищата, екипът на проекта ще проведе тридневно изнесено обучение по разработената програма за социално-емоционално образование на учителите, директорите и заместник директорите  от училищата в гр. Черноморец и с. Равна гора, община Созопол. В следващите месеци паралелно със заниманията на децата ще бъдат организирани и обучения на родителите им.

Проектът стартира на 15 декември 2020 г. и ще продължи 12 месеца. В края на периода ще бъде направена оценка на постиженията от екип на фондация „Лъчезар Цоцорков“. При постигане на удовлетворителни резултати има вероятност да бъде разширено прилагането на програмата и в останалите училища на община Созопол.

 

Обява

 

 ОБЯВА  

 На 21 декември УО на ОП НОИР подписа със Сдружение „Равновесие“  договор BG05M2OP001-3.017-0004-C01 за изпълнение на проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/.

Реализацията стартира с Дейност 1 „Разработване на анализи и препоръки за повишаване квалификацията на педагозите за работа в мултикултурна среда“.

Целта на Дейност 1 е да се извърши задълбочен анализ на съществуващото положение в трите училища-партньори относно квалификацията на педагогическите специалисти, приетите и изпълнени до момента планове и програми за повишаване на квалификацията им, опита им в работата в мултикултурна среда, както и въведените до настоящия момент практики в тази посока. Резултатите от първата дейност ще бъдат използвани за планиране на обучителните дейности по проекта.

За нейното изпълнение сдружението търси да наеме:

Юрист – 1

Психолог – 1

Социолог – 1

Училищата партньори: Обединено училище „Васил Левски“, Основно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ще назначат:

Експерт Образователни дейности – 3

Експерт Административни дейности – 3

Анкетьори – 5

За изпълнение на Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без придъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда сдружението търси да наеме

Психолози – 8 души, водещи групи от 8-10 педагози, работещи с иновативни методи, насочени към повишаване на компетенциите на педагози, работещи в мултикултурна среда.

Кандидатите трябва да притежават необходимата квалификация и доказуем опит в реализация на аналогични дейности.

За подробна информация и документи – в офиса на Сдружение „Равновесие“; мейл: ravnovesie_bg@abv.bg  и на тел. 0898 575 963