Договор BG05M9OP001-2.009-0023-C02 проект „Ще се справя” по Процедура „Открий ме”

На 1 юли 2018 г. стартира договор BG05M9OP001-2.009-0023-C02 проект „Ще се справя” по Процедура „Открий ме”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът има за цел да подкрепи социалното включване на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТДМУ с. Атия, чрез включването им в дейности, които да формират качества на личността и интелекта и по този начин да повишат увереността и независимостта им в по-широката социална среда. През 18-те месеца на проекта се осъществяват 7 програми: Индивидуална психологическа подкрепа за преодоляване на емоционални, поведенчески и обучителни затруднения; Умения за общуване; Храната – моят път за развитие и самостоятелен живот; Арт терапия; Приказкотерапия и ритъм терапия; Доброволческа програма „Баба и внуче“ и Програма за екологично образование „Странджа“. Планираме обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“, като в зависимост от индивидуалните способности децата да бъдат разделени на 3 групи: базови умения за работа с компютър, работа със специализиран софтуер за контрол с поглед, управление на говоряща точка /за незрящи/. Планираме да създадем два творчески клуба „Грънчарство и сграфитокерамика“ и „Тъкачество“. По програма „Странджа“ младежите ще пребивават една седмица сред природата, а по програми „Храна“ и „Грънчарство“ ще се включват в тематични екскурзии. Пътуванията са възможност децата да се запознаят с нови места, различни хора и да обогатят жизнения си опит. От особено значение за постигане целите на проекта е дейността „Общностна подкрепа за социално включване“.

 

От 1 август стартира Дейност 1: Разработване и прилагане на Програма „Индивидуална психологическа подкрепа за преодоляване на емоционални, поведенчески и обучителни затруднения”.

Програмата цели преодоляването на индивидуални особености в емоционалността и поведението на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ в село Атия, които затрудняват адаптирането им  в социална среда. Те се състоят в трудности при овладяване на емоциите, импулсивност в поведението, неумения за спазване на лични граници, агресивност, неувереност, недостатъчно развити умения за самостоятелност и самоорганизация, справяне със стресови ситуации, страхове и др.

Програмата предвижда предоставянето на индивидуални психологически консултации на 13 деца и младежи от ЦНСТ с. Атия, всяко от които с множество увреждания.

Осъществява се от магистър по Психология Росица Янева.

 

На 1 септември стартираха дейности 2, 3 и 4.

Дейност 2: Разработване и прилагане на програма „Умения за общуване в група”

Програмата е форма на групова работа, която има за цел да развие качества и умения за общуване, които да улеснят успешната социална реализация на децата и младежите от ЦНСТ с. Атия. Обучението се провежда в интерактивна форма, позволяваща всяко от децата да е активен участник, да преживява и по този начин трайно да усвоява и развива качества и умения, полезни във всяка житейска ситуация. Използват се ролеви проигравания, дискусии, игри, решаване на казуси и други интерактивни методи. Програмата включва формиране на базови умения за общуване в група – умения за себеизразяване, слушане, говорене, разбиране и управление на емоциите, умения за решаване на конфликти и работа в екип, умения за споделяне и оказване на подкрепа. Допълнителна цел на програмата е установяването на подкрепяща и позитивна емоционална среда, в която децата и младежите се чувстват сигурни и спокойни.

Изпълнява се от магистър по Психология Елена Дросева и ст. н. с. д-р Мина Спасова

 

Дейност 3: Разработване и прилагане на програма „Храната – моя път за развитие и самостоятелен живот”

Програмата цели усвояване на познания за храните и на умения за самостоятелен подбор, закупуване, приготвяне на храна и сервиране. Формирането на посочените качества и умения се използват като средство за опознаване на околния свят и мястото на децата и младежите с увреждания в него. Участниците в програмата придобиват интерес, мотивация и експертност в сферата на кулинарното изкуство като подготовка за бъдеща професионална и социална реализация по професии в сферата на туризма. Програмата използва храненето като ежедневна и достъпна дейност, в която могат да участват всички деца и младежи от ЦНСТ с. Атия. Подготовката на храна за ежедневни и празнични поводи е свързано с развитието на лични качества, естетически вкус, отговорност, самостоятелност, увереност и мотивация за постижения в тази област. Приготвянето на кулинарни изделия е възможност за изява и в по-широката общност и средство за получаване на признание, усещане за ценност и значимост.

Дейност 3 се ръководи от инж. Лидия Дикова-Терзиева, магистър Технология на храните.

 

Дейност 4: Разработване и прилагане на програма на Програма „Арт терапия“

Методът „Арт терапия“ се прилага при работа с деца, с групи и семейства. Много е подходящ за хора с нисък социален статус или маргинализирани общности, защото не се изискват толкова добри умения за вербална комуникация, а напротив – целта е спонтанната експресия през невербалното. Прилага се и като занимателна терапия или форма на психотерапия с цел емоционално възстановяване, лечение или корекция. За децата със специални потребности методът е много подходящ. При тях една от ключовите трудности е комуникацията, а през рисуването, имайки възможност контактът да бъде опосредстван през изкуството, той се улеснява и става предпоставка да се направи следващата стъпка. В основата си арт-терапията използва средствата на изобразителното изкуство, които целят да се създаде защитено пространство, една експресивна, автентична форма на изразяване и чрез нея да може да се започне процес на личностна промяна.

Изпълнява се от Геника Байчева, магистър по Артистични психосоциални практики и психо драма и Десислава Донева, магистър по Психология.

Дейност 2

Дейност 3

Дейност 4