Съобщение

              

 Project CB005.2.23.004 „Sozopol and Edirne – united for culture and tourism“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на дейност 5 Обучение „Сръчни и полезни“ от Проектното предложение  СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“ и Договор № 18/21.12.2020 г. ,  каним обучители за провеждане на обучения по занаяти – бижутерия, тъкачество, плетачество и бродерия.

Предвиждат се обучения по 4 занаята (бижутерия, тъкачество, плетачество и бродерия). Обученията ще бъдат в групи от 4 обучаеми.

Обученията по плетачество и бродерия ще се провеждат в продължение на 14 дни (мин. 2 часа/ден), а по бижутерия и тъкачество – в продължение на 14 дни (8 часа/ден).

Обученията ще се провежда в гр. Созопол.

Ще бъдат осигурени инструменти, материали и консумативи, необходими за обученията.

Дейността има за цел да популяризира и стимулира запазването на занаяти от местния бит и култура.

Целта на тези обучения е не само запазването на занаятите, но и създаването на възможности за съвременните хора да намерят своето хоби. По време на обученията трябва да бъдат изработени от обучаемите изделия, които ще останат като мостри от ритуални сувенири. Сувенирите ще се подаряват на двойките, сключващи граждански брак в ритуалната зала, в която се помещава изложба на автентични носии “Сватбата”, реализирана в изпълнение на предходен проект по Програмата.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля подайте своето заявление за участие като обучител, придружено с необходимите подкрепящи документи: автобиография, копие на документи доказващи опит в конкретен занаят (диплома, тр. книжка, сертификати, удостоверения и др.). Всеки кандидат следва да представи собствена  методика на обучението и списък на необходимите инструменти, материали и консумативи за качественото провеждане на обучението при 4-обучаеми.

Срокът за подаване на заявленията е до 04.03.2021 г. на имейл адрес: ravnovesie_bg@abv.bg. Телефон за контакт: +359 898 575963.

Проектът е финансиран по Програма  за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020, приоритетна ос 2 “Туризъм“, специфична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм в партньорство с Дирекция на музеите гр. Одрин.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.doc