Пресконференция по стартиране на проект,,Равен старт успешни ученици“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 20.10.2016г. в  Мултимедиен кабинет на  Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас се проведе пресконференция по откриване на проект ,,Равен старт успушни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньор Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.На пресконференцията присъстваха много родители,учители от Оновно училище ,,Васил Левски“, гости от Областен информационен център гр.Бургас,представители на неправителствени организации.Присъствуващите бяха запознати с целите и очакваните резултати от проектните дейности.

20161020_121021 20161020_122200 20161020_121948 20161020_121143 20161020_121136 20161020_120721 20161020_120620 20161020_120059