Обучение ОУ ,,Христо Ботев“

Първо обучение на екипа на ОУ Хр. Ботев по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучение, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/

Posted in Новини.