Проект ,,Панаир на доброволчески инициативи“

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Популяризиране на ценностите на доброволчеството и дейността на доброволческите организации в Община Бургас

СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ:

à    Промотиране на доброволчеството като висша ценност и право на демократичното общество;

à    Насърчаване на приемствеността в доброволческите екипи и включване на нови доброволци;

à    Подобряване на комуникативните качества на младите доброволци и разширяване на уменията за презентиране;

à    Формиране на адекватна самооценка у младите доброволци и изграждане на лидерски качества;

à    Показване на забавната страна на младежкото доброволчество;

à    Обучение на млади доброволци в основните принципи на доброволчеството;

à    Популяризиране на възможностите, които НПО в Бургас предоставя за полагане на доброволен труд;

à    Стимулиране активността на младите хора и формиране на чувствителност към нуждите на гражданското общество от страна на младите хора;

à    Формиране на уважение и признание на труда на доброволеца от страна на гражданите.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Дейностите предвидени в проекта ще обхващат младежи от 15 до 29 годишна възраст, без оглед на тяхната етническа, социална или икономическа принадлежност и здравословно състояние.

Целевата група се състои от 25 доброволци участници в обученията, които след тяхното приключване ще работят на терен и ще участват в редица дейности, промотиращи здравословен начин на живот и превенция разпостранението на ХИВ/СПИН сред връстниците им. Доброволците на сдружението работят активно за утвърждаване на позитивни поведенчески модели като алтернатива на деструктивното поведение – агресия, злоупотреба на наркотични и упойващи вещества, трафика на хора и др.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

à    Дейност 1: Структуриране на екип за реализация на проекта;

à    Дейност 2: Обучение на нови доброволци „Основни принципи на доброволческата работа”;

à    Дейност 3: Панаир на доброволчески инициативи;

à    Дейност 4: Годишна официална церемония за изпращане на доброволците абитуриенти

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ В ЕКО СЕЛИЩЕ ,,СИНИ ВИР“ СЕЛО МЕДВЕН  13 03. – 15 03. 2015 г.

 

P1070770 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

НА 25.04.2015Г.  ПРЕД КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО“ СЕ ПРОВЕДЕ ПАНАИР НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

20150425_110307 20150425_104608 20150425_104614 20150425_102217

 

ИЗПРАЩАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ АБИТУРИЕНТИ В ЗАЛА  ,,ГЕОРГИ БАЕВ“ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ,,МОРСКО КАЗИНО ГР.БУРГАС  08.05.2015Г.

 

20150508_101924 20150508_104048 20150508_102628 20150508_102344(0) 20150508_101427 20150508_100633