Трето обучение по дейност 2 на ОбУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 

 

Сдружение „Равновесие“  реализацията  проект BG05M2OP001-3.017-0004- „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от 21 декември 2020 г. до 30 септември 2023 г. От 28 до 30 октомври 2022 г. се проведе трето обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на педагозите от ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Равнец, община Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Новини.