Училище за родители проект ,,Равен старт успешни ученици“

На 13.03.2018г. в квартал Горно Езерово гр.Бургас се проведе поредното училище за родители включено в нормативите за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02 ,,Равен старт – успешни ученици“.В занятията участвуваха родители на деца от подготвителните групи  на основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово.Лектор бе назначената като експерт по проекта Геника Байчева.