Проект ,,Предоставяне на психологическа, социална и юридическа подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие“

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150307_094522

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

à    Предоставяне на специализирана психологическа, социална и юридическа подкрепа на пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие в общини Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие чрез създаване и функциониране на мобилен екип от експерти;

à    Осигуряване на помощ за психично възстановяване и социална реинтеграция на жертвите на домашно насилие и съдействие за прилагане на мерките за закрила за децата за излизане от ситуацията на домашно насилие;

à    Организиране на дългосрочна корекционна групова и/или индивидуална работа с извършителите на домашно насилие;

à    Повишаване капацитета на специалисти /магистрати, социални работници, полицаи, педагози/ и доброволци от общините Айтос, Карнобат, Поморие, Несебър за разпознаване белезите на насилие над деца, насочването им към социални услуги и за работа в мултидисциплинарна и между институционална среда по проблемите на домашното насилие;

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

à    Жертви на домашно насилие;

à    Деца, свидетели и/или жертви на домашно насилие;

à    Извършители на домашно насилие;

à    Професионалисти от социалната сфера и представители на институции и организации, ангажирани в процеса по налагане и прилагане на мерките за защита от домашно насилие, както и оказване на подкрепа и защита на жертви на домашно насилие – социални работници, магистрати от районните съдилища в Айтос, Карнобат, Поморие и Несебър, полицаи, педагози.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

à    Структуриране на административен екип и мобилен консултативен екип;

à    Организиране и провеждане на обучение на социални работници, полицаи, магистрати, педагози и доброволци;

 

à    Разработване на Сборник с методики и тренингови упражнения за диагностична, корекционна и терапевтична работа с жертви и извършители на домашно насилие, предназначено за педагози, социални работници, полицаи, магистрати от районните съдилища в Айтос, Карнобат, Поморие и Несебър;

à     Диагностична, консултативна, корекционна и консултативна психологическа, социална и юридическа подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие;

à    Информация и публичност, включващи публикация, информационна листовка, плакат, информационни материали за деца /линийка, химикалка, папка, топка и др./, банер.

à     Вътрешен мониторинг и отчитане.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

à    Подкрепени минимум 40 души, пострадали от домашно насилие от общините Айтос, Карнобат, Несебър и Поморие за психологическо възстановяване и социална реинтеграция;

à    Предоставени психологически консултации на минимум 10 извършители на домашно насилие;

à    Прилагане на ЗЗДН в частта предоставяне на услуги за жертви и извършители на домашно насилие чл. 5, ал. 5 и ал.6;

à    Организирано и проведено обучение за професионалисти за представители на организации и институции и доброволци, ангажирани с предоставяне на подкрепа и защита на жертвите на домашно насилие от общините Айтос, Карнобат и Несебър, Поморие;

à    Разработен и разпространен Сборник с методически инструментариум за практическа работа (100 броя) на специалистите за подкрепа на пострадали от домашно насилие;

à    Осигурена професионална грижа за екипа на организацията и гарантиране ефективността на услугите чрез регулярна външна супервизия;

à    Повишено ниво на  обществена информираност по проблемите на домашното насилие и подобрен достъп до информация, чрез разработени и разпространени 500 информационни листовки; 50 плаката; 1 публикация в регионалната преса, създадени информационни материали за деца, 1 банер, проведена заключителна кръгла маса и периодично предоставяне на информация в специализирана рубрика в сайта на Сдружение „Равновесие” – www.ravnovesie.eu

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца: (13  февруари 2015 г. – 12 февруари 2016 г.)