Обява

 

 ОБЯВА  

 На 21 декември УО на ОП НОИР подписа със Сдружение „Равновесие“  договор BG05M2OP001-3.017-0004-C01 за изпълнение на проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/.

Реализацията стартира с Дейност 1 „Разработване на анализи и препоръки за повишаване квалификацията на педагозите за работа в мултикултурна среда“.

Целта на Дейност 1 е да се извърши задълбочен анализ на съществуващото положение в трите училища-партньори относно квалификацията на педагогическите специалисти, приетите и изпълнени до момента планове и програми за повишаване на квалификацията им, опита им в работата в мултикултурна среда, както и въведените до настоящия момент практики в тази посока. Резултатите от първата дейност ще бъдат използвани за планиране на обучителните дейности по проекта.

За нейното изпълнение сдружението търси да наеме:

Юрист – 1

Психолог – 1

Социолог – 1

Училищата партньори: Обединено училище „Васил Левски“, Основно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ще назначат:

Експерт Образователни дейности – 3

Експерт Административни дейности – 3

Анкетьори – 5

 

Кандидатите трябва да притежават необходимата квалификация и доказуем опит в реализация на аналогични дейности.

За подробна информация и документи – в офиса на Сдружение „Равновесие“; мейл: ravnovesie_bg@abv.bg  и на тел. 0898 575 963

                      

 

Posted in Новини.