Обучение по Дейност 3 договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02


От 01 до 03 юли 2022 г. в хотел „Поп Харитон“, Дряновски манастир, се състоя обучение на педагозите от ОбУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: „Приложение на арт терапевтични техники в работата на педагозите в мултикултурна образователна среда“.

 

Posted in Новини.