Обучение на педагогическия екип на ОУ „Хр. Ботев“ по Дейност 2 договор BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани,сензитивни“

    

Обучение на екипа на ОУ Хр. Ботев по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/.Обучението се проведе от 12 до 14 юли 2021г. на Старозагорски минерални бани.

 

  

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Договор  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“/ Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Posted in Новини.