Обучение на екипа на ОУ „Христо Ботев“ по Дейност 3

 

От 12 до 14 май 2022 г. в к.к. Слънчев бряг се състоя последното обучение на педагози от ОУ „Христо Ботев“  по Дейност 3: „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕК чрез ЕСИФ. Темата на обучението беше: „Ненасилствената комуникация като метод за ефективно общуване и разрешаване на конфликтите в мултиетническа училищна среда“. Участваха 50 души, разделени на 5 групи.

Posted in Новини.