Мотивационно обучение по проект BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“

                                                                                                                

 

 

От 21 до 23 февруари 2022 г. стартира първо 30-часово обучение на безработни лица по Дейност 3 „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“ на договор BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран от ОП РЧР и ОП НОИР. Община Бургас е водеща организация, а Сдружение „Равновесие“ е партньор. Участваха 16 обучаеми, които се запознаха с основни теоретични знания, свързани с избора на професия, подготовка и кандидатстване на работа. Имаха възможност да  тренират умения за изготвяне на документи за кандидатстване и явяване на интервю с работодател. Участниците получиха сертификати за преминато мотивационно обучение за формиране на активно поведение на пазара на труда.

 

Posted in Новини.