За нас

Сдружение “Равновесие” – Бургас е основано от група съмишленици на 16 август 1999 г.

Мисията на сдружението е да утвърждава гражданските и човешките права, да подпомага малцинствени и социално неравностойни групи, хора с умствени, физически и поведенчески дефицити, да подкрепя децата, младежите и жените при тяхната реализация, да оказва високо професионална психологическа и социално-психологическа помощ. Сдружението насочва дейността си в областта на образованието, социалната дейност, гражданските и човешки права.

Основни цели на сдружението са:

 • реализиране на програми за развитие и укрепване на демокрацията и защита правата на човека;

 • осъществяване на дейности, свързани с борба против дискриминацията, расизма и защита правата на етническите малцинства;

 • подпомагане утвърждаването правата на жените и равнопоставеност на половете;

 • работа с жени и деца, преживяли насилие;

 • подпомагане адаптацията на младите хора към изискванията на обществото;

 • реализиране на програми за социална защита на хората с неравностойно социално положение;

 • профилактика на наркотични и ненаркотични зависимости

 • работа с деца и юноши с делинквентно поведение;

 • подпомагане социализирането на деца и младежи с физически недъзи и интелектуални дефицити;

 • работа с хора в неравностойно социално положение /инвалиди, сираци, възрастни/;

 • извършване на психологически трейнинг за усъвършенстване на комуникативните умения, за повишаване ефективността на работата в екип, за разгръщане на творческия потенциал на работниците и служителите; предотвратяване и решаване на конфликти;

 • консултиране на фирми и организации при подбор и атестиране на кадри;

 • провеждане на инициативи за развитие на туризма, опазване на околната среда и културното ни наследство;

 • стимулиране обществената заетост;

 • оказване съдействие на обществени и граждански институции, организации и общности, научни учреждения, центрове, академични заведения, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на организацията;

 • осигуряване устойчиво развитие на организацията.

Сдружението е регистрирано от Бургаски окръжен съд на 01.12.1999 г. На 06.02.2002 г. е пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а от 2005 г. е регистрирано като организация, извършваща дейност в обществена полза. Ежегодно се подава отчет в Централния регистър на юридическите лица с настопанска цел, работещи в обществена полза.

Сдружението притежава следните Удостоверения за предоставяне на социални услуги от Агенцията за социално подпомагане :

 • Социален асистент за възрастни хора
 • Домашен помощник за възрастни хора
 • Личен асистент за възрастни хора
 • Защитено жилище

Управителен съвет на Сдружение „Равновесие:

Керанка Байчева

Румяна Костова

София Делишменова