Обучение на екипа на Детска градина ,,Слънце“ гр.Камено

Сдружение „Равновесие” през месец ноември 2018г. проведе обучение на екипа на Детска градина „Слънце”  град Камено на тема „Емоционална интелигентност”. Използвани бяха интерактивни методи. Педагозите участваха активно като споделиха личен и професионален опит. Договорено бе следващо обучение да бъде през януари 2019 г.

Договор BG05M9OP001-2.009-0023-C02 проект „Ще се справя” по Процедура „Открий ме”

На 1 юли 2018 г. стартира договор BG05M9OP001-2.009-0023-C02 проект „Ще се справя” по Процедура „Открий ме”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът има за цел да подкрепи социалното включване на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТДМУ с. Атия, чрез включването им в дейности, които да формират качества на личността и интелекта и по този начин да повишат увереността и независимостта им в по-широката социална среда. През 18-те месеца на проекта се осъществяват 7 програми: Индивидуална психологическа подкрепа за преодоляване на емоционални, поведенчески и обучителни затруднения; Умения за общуване; Храната – моят път за развитие и самостоятелен живот; Арт терапия; Приказкотерапия и ритъм терапия; Доброволческа програма „Баба и внуче“ и Програма за екологично образование „Странджа“. Планираме обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“, като в зависимост от индивидуалните способности децата да бъдат разделени на 3 групи: базови умения за работа с компютър, работа със специализиран софтуер за контрол с поглед, управление на говоряща точка /за незрящи/. Планираме да създадем два творчески клуба „Грънчарство и сграфитокерамика“ и „Тъкачество“. По програма „Странджа“ младежите ще пребивават една седмица сред природата, а по програми „Храна“ и „Грънчарство“ ще се включват в тематични екскурзии. Пътуванията са възможност децата да се запознаят с нови места, различни хора и да обогатят жизнения си опит. От особено значение за постигане целите на проекта е дейността „Общностна подкрепа за социално включване“.

 

От 1 август стартира Дейност 1: Разработване и прилагане на Програма „Индивидуална психологическа подкрепа за преодоляване на емоционални, поведенчески и обучителни затруднения”.

Програмата цели преодоляването на индивидуални особености в емоционалността и поведението на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ в село Атия, които затрудняват адаптирането им  в социална среда. Те се състоят в трудности при овладяване на емоциите, импулсивност в поведението, неумения за спазване на лични граници, агресивност, неувереност, недостатъчно развити умения за самостоятелност и самоорганизация, справяне със стресови ситуации, страхове и др.

Програмата предвижда предоставянето на индивидуални психологически консултации на 13 деца и младежи от ЦНСТ с. Атия, всяко от които с множество увреждания.

Осъществява се от магистър по Психология Росица Янева.

 

На 1 септември стартираха дейности 2, 3 и 4.

Дейност 2: Разработване и прилагане на програма „Умения за общуване в група”

Програмата е форма на групова работа, която има за цел да развие качества и умения за общуване, които да улеснят успешната социална реализация на децата и младежите от ЦНСТ с. Атия. Обучението се провежда в интерактивна форма, позволяваща всяко от децата да е активен участник, да преживява и по този начин трайно да усвоява и развива качества и умения, полезни във всяка житейска ситуация. Използват се ролеви проигравания, дискусии, игри, решаване на казуси и други интерактивни методи. Програмата включва формиране на базови умения за общуване в група – умения за себеизразяване, слушане, говорене, разбиране и управление на емоциите, умения за решаване на конфликти и работа в екип, умения за споделяне и оказване на подкрепа. Допълнителна цел на програмата е установяването на подкрепяща и позитивна емоционална среда, в която децата и младежите се чувстват сигурни и спокойни.

Изпълнява се от магистър по Психология Елена Дросева и ст. н. с. д-р Мина Спасова

 

Дейност 3: Разработване и прилагане на програма „Храната – моя път за развитие и самостоятелен живот”

Програмата цели усвояване на познания за храните и на умения за самостоятелен подбор, закупуване, приготвяне на храна и сервиране. Формирането на посочените качества и умения се използват като средство за опознаване на околния свят и мястото на децата и младежите с увреждания в него. Участниците в програмата придобиват интерес, мотивация и експертност в сферата на кулинарното изкуство като подготовка за бъдеща професионална и социална реализация по професии в сферата на туризма. Програмата използва храненето като ежедневна и достъпна дейност, в която могат да участват всички деца и младежи от ЦНСТ с. Атия. Подготовката на храна за ежедневни и празнични поводи е свързано с развитието на лични качества, естетически вкус, отговорност, самостоятелност, увереност и мотивация за постижения в тази област. Приготвянето на кулинарни изделия е възможност за изява и в по-широката общност и средство за получаване на признание, усещане за ценност и значимост.

Дейност 3 се ръководи от инж. Лидия Дикова-Терзиева, магистър Технология на храните.

 

Дейност 4: Разработване и прилагане на програма на Програма „Арт терапия“

Методът „Арт терапия“ се прилага при работа с деца, с групи и семейства. Много е подходящ за хора с нисък социален статус или маргинализирани общности, защото не се изискват толкова добри умения за вербална комуникация, а напротив – целта е спонтанната експресия през невербалното. Прилага се и като занимателна терапия или форма на психотерапия с цел емоционално възстановяване, лечение или корекция. За децата със специални потребности методът е много подходящ. При тях една от ключовите трудности е комуникацията, а през рисуването, имайки възможност контактът да бъде опосредстван през изкуството, той се улеснява и става предпоставка да се направи следващата стъпка. В основата си арт-терапията използва средствата на изобразителното изкуство, които целят да се създаде защитено пространство, една експресивна, автентична форма на изразяване и чрез нея да може да се започне процес на личностна промяна.

Изпълнява се от Геника Байчева, магистър по Артистични психосоциални практики и психо драма и Десислава Донева, магистър по Психология.

Дейност 2

Дейност 3

Дейност 4

Летен лагер по проект ,,Равен старт – успешни ученици“

От 28 април до 4 май се проведе летен лагер за деца от училище ,,Васил Левски“квартал ,,Горно Езерово“ гр.Бургас по проект ,,Равен старт – успешни ученици“. Децата и техните ръководители бяха настанени в хотел ,,Балакчиеви“ гр.Поморие.По време на лагера бяха проведени много игри ,занимания и бяха постени к-с ,,Слънчев бряг“ и гр.Обзор.

Обучение на родители по проект BG05M2OP0019-3.001-0013-C02

От 30.март до 1 април 2018г. се проведе обучение на родители в гр.Пловдив .То се осъществи в хотел ,,Феймъс Хаус“ от лектори Геника Байчева и София Делишменова. В заключителният ден от занятията под ръководството и насоките на Геника Байчева се извърши опознавателна игра с цел реализиране на възможностите за работа в екип,вземане на решения и възможности за комуникация при работа в сложна и непозната обстановка.За целта бяха поставени  указателни писма в няколко музея и забележителни места в гр.Пловдив и участниците трябваше да ги открият на базата на съобразителност,познания,бързо вземане на решения,комуникации с външни хора и използване на предоставени жокери. Победителите в играта бяха наградени на финалния отчет на обучението.

Еднодневна екскурзия до местност ,,Божура“ община Средец

На 27.10.2017г. във връзка изпълнение от Сдружение ,,Равновесие“ на  проект ,,Равен старт – успешни“ бе организирана и проведена еднодневна екскурзия с деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“.Малките ученици заедно със своите ръководители разгледаха посетителски център местността ,,Божура“ община Средец.

Обучение на родители по проект,,Ранно детско развитие“ Община Камено

На 12.12.2017г. в детска градина ,,Слънце“ гр.Камено се проведе обучение на родители по проект ,,Ранно детско развитие“.Водещият Керанка Байчева направи презентация на тема ,,Агресията при деца от 2 до 7 години“.Присъстващите бяха запознати с причините за поява на агресия и методите за нейното овладяване.

20171212_123442 20171212_123438 20171212_123813 20171212_123807 20171212_123529 20171212_123516 20171212_123456 20171212_123416 20171212_123401 20171212_123349 20171212_123330

Обучение на доброволчески екипи финансирано от Община Бургас

От 8.12.2017г. до 10.12.2017г. Сдружение ,,Равновесие“ организира обучение на доброволчески екипи финансирано от Община Бургас.Обучението се проведе в хотел ,,Кристиан“ гр.Созопол и в него участвуваха ученици от Търговска гимназия гр.Бургас.Темата на обучението,,Самопознание.Екипна работа.Основни принципи надоброволчеството“ беше представяна от екип на Сдружение,,Равновесие“ – Геника Байчева и Ваня Бонева.В края на обучението бяха раздадени сертификати на всички учасници.Ръководители на учениците бяха Валентина Камалиева и Антоанета Димчева от Търговска гимназия гр.Бургас.

IMG-f74ebaf956e0e94798f72226906eb168-V IMG-c79c6f3731869257a59120f0951ca133-V IMG-ab28551f30fd40f5d4b8739053d5c562-V IMG-a75a42838ddf40816ecf93f21aacff68-V IMG-941f054c557dfdbfd827b763c4bf28f1-V IMG-59b0735038fdd1f3941ac029f3817590-V 25323238_10155327607288823_876114293_n 25181966_10155327607628823_807983097_n 25287249_10155327605633823_1198887242_n 25181777_10155327607328823_2115240515_n 25181670_10155327605983823_1725879267_n

Обучение в Център за ранно детско развитие гр.Камено

На 27.11.2017 година в Център за ранно детско развитие гр.Камено се проведе обучение с тема ,,Агресия на деца от 2 до 7 години.“В обучението участвуваха родители и учителки от детски градини гр.Камено.Обучителят Керанка Байчева в своята презентация запозна присъстващите с причините за появата на агресия в малките деца и методите за нейното овладяване и коригиране.

20171127_132127 20171127_132230 20171127_132227 20171127_132205 20171127_132156 20171127_132134

Дискусии и гледане специализирани филми за трафика на хора с родители на деца и бременни жени по проект ,,Нулева общностна толерантност към трафика на бебета и деца

На 2.11,6.11 и 13.11 в с.Свобода,гр.Камено детска градина ,,Слънце“ и център за ранно детско развитие гр.Камено се проведоха срещи дискусия  свързани с трафика на бебета и деца в общината.На срещите присъствуваха родители на малки деца и бременни жени.Бяха показани филми свързани с трафика на хора и бе проведена дискусия по проблемите на трафика на бебета и деца в община Камено.

20170611_090106 20170611_090098 20170611_090064 20170611_090004 20171106_090045 20171106 _090035 20171102_114428 20171102_101936 20171102_101933 20171102_101424 20171102_101346 20171102_101339

Уличен форум театър срещу трафика на бебета и деца с послание ,,Аз не съм за продан“ проект ,,Нулева общностна толерантност към трафика на бебета и деца“ финансиран от Фондация,,Работилница за граждански инициативи“

На 18.10.2017г.   във връзка с европейския ден за борба с трафика на хора в гр.Камено се проведе форум театър срещу трафика на бебета и деца с послание ,,Аз не съм за продан“.Мероприятието се проведе при реализацията на проект ,,Нулева толерантност към трафика на бебета и деца“ от Сдружение ,,Равновесие“ финансиран от Фондация ,,Работилница за граждански инициативи“.По време на форум театъра ученици от училища в гр.Камено поставиха и режисираха етюди свързани с трафика на бебета.Модератори бяха Нина Стоева и Нина Дросева.

20171018_123036 20171018_151651 20171018_145429 20171018_145328 20171018_145308 20171018_145301 20171018_145246 20171018_145232 20171018_145054 20171018_145038 20171018_143132 20171018_143017 20171018_143007 20171018_133935 20171018_133723 20171018_132643 20171018_132142 20171018_132138 20171018_132045 20171018_132004 20171018_131940 20171018_131909 20171018_125351 20171018_123059