Подготовка и реализация на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз и други донори

Подготовка на проектно предложение в Община Камено

Подготовка на проектно предложение в Община Камено

Ние подготвяме и реализираме проектни предложения по Оперативните програми:

  • Развитие на човешките ресурси”

  • Регионално развитие”

  • Административен капацитет”

  • Трансгранично сътрудничество”

  • Конкурентоспособност”

Имаме опит в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от донори от САЩ и Европейското икономическо пространство.

Проектът представлява  искане за безвъзмездно финансиране или съфинансиране по планирана от Вашата организация дейност.

Всяка програма, схема или процедура имат заложени изисквания и критерии, както към Кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета за изпълнение на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение. Успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.

  • Екипът на Сдружението предоставя информация за европейските програми, финансиращи малкия и среден бизнес, социалните и образователни структури. Обсъжда идеите на клиента и съвместно анализираме възможностите за финансирането им.

  • Изготвя пълната проектна документация за кандидатстване.

  • Консултира изпълнението, координира и изпълнява финансирани проекти.

  • Извършва отчитането на проекта пред финансиращата организация.