Обучения

Ние предлагаме обучения за различни групи хора: служители в държавни и частни фирми, ръководен персонал, учители, ученици и родители.

Връчване на Удостоверение за професията Социален асистент

Връчване на Удостоверение за професията Социален асистент

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Специализирани сме в провеждането на семинари и обучения по темите :

  • Работа в екип

  • Ефективна комуникация

  • Умения за самоутвърждаване, асертивност и самоувереност

  • Умения за решаване на конфликти

  • Лидерски умения

Методиката на обучение включва използване на различни методи на групова работа: раздвижващи игри, лекции, дискусии, решаване на казуси, упражнения, презентации, тестове, мозъчна атака. Тематиката и методите на обучение са изцяло практически насочени, като се разчита на личното преживяване и активното участие на всеки член на групата.

Продължителността и тематичния обхват се договарят съобразно потребностите на заявителя на обучението.

  Работа в екип

  Цели се придобиване на умения за работа в екип. Практическите игри и упражнения са насочени към създаването на групова сплотеност, усвояване на техники за решаване на проблеми в групата, роли в екипа, управление на екипа, ефективна комуникация на членовете на екипа, мотивиране на членовете на екипа, формално и неформално лидерство.

Ефективна комуникация

 Обучението е насочено към придобиване на умения за ефективно говорене и слушане, разчитане на езика на тялото, разпознаване и управление на емоциите – собствени и тези на другите хора, умението да се казва „Не”, придобиване на самоувереност и адекватна самооценка.

Умения за самоутвърждаване, асертивност и самоувереност

Обучението цели развитие на качества и умения, свързани с успешното функциониране на личността в професионалния и личния живот – познаване на силните и слабите страни на собствената личностт, формиране на реална самооценка и самоувереност. Умения за поставяне на цели и стратегии за постигането им.

  Лидерски умения

  Целта на семинара е запознаване на участниците с възможностите за повишаване ефективността на работата, чрез лидерски умения. Обсъжда се и се тренира ролята на мениджъра, принципи на мениджмънта, лидерски стилове, мотивация, комуникация, изграждане на екипи, стрес мениджмънт, умения за интервюиране, решаване на проблеми, обучение и развитие.

  Умения зя решаване на конфликти

  Обучението цели усвояването на умения за своевременно разпознаване и управление на конфликтите. Включва темите : същност на конфликта, причини за възникване на конфликти, видове конфликти, типични реакции по време на конфликт, анализ и практическо решаване казуси.

  Управление на човешките ресурси

  Преподават се конкретни средства и техники за работа в основните области на управление на човешките ресурси: набиране и подбор, мотивация, управление на кариерата, оценяване, обучение.

  До момента Сдружение „Равновесие” с екипа си от психолози е реализирало обучения в цялата страна на служители в образователната и социалната сфера; заети в частния бизнес – служители и ръководен персонал; ученици и родители; осъдени на пробация.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA