Супервизия по Проект BG05SFPR002-2.001-0003-С01 „Грижа в дома в Община Сунгурларе“

Групова супервизия по Проект BG05SFPR002-2.001-0003-С01 „Грижа в дома в Община Сунгурларе“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Тема: Усъвършенстване на уменията за справяне в критични ситуации и повишаване на самооценката на домашните помощници, предоставящи социални услуги в домовете на потребители с увреждания и възрастни хора.

 

Posted in Новини.