Училище за родители проведено в ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 9.05.2017г. в ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас се проведе четвърта сесия на училище за родители по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.Присъствуваха седемнадесет родители на ученици от различни класове на ОУ,,Васил Левски“.В края на обучението се проведе форум театър по проблемите на участието на родителите в обучението на учениците.

 

20170509_124529 20170509_124900 20170509_124940 20170509_124944 20170509_125028 20170509_125218 20170509_125232 20170509_133839 20170509_133842 20170509_133900 20170509_133916