Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 26.08.2016г се проведе супервизия в офиса на Община Карнобат за управление на проект ,, Независим  живот“ договор №BG05op001-2.002-0038-C001,,За по-незевисим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Общна Карнобат“.Бяха проведени супервизии с екипа на проекта и лични асистенти и домашни помощници.

20160831_142153 20160831_142143 20160831_141717 20160831_140655