Проект BG05M9OP001-2.002-0256-C01 ,,Съпричастност“

Сдружение ,,Равновесие“ е партньор на Община Созопол по проект ,,Съпричастност“, ангажирано с обучения на персонала ,супервизии,индивидуално и групово психологическо консултиране.

Ежемесечно се провежда групова супервизия на екипа на проекта.

По заявка на административния екип, личните асистенти и домашните помощници се провеждат индивидуални психологически консултация с екипа на Звено за почасово предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда.За потребителите и членовете на семействата им се осигурява индивидуано психологическо консултиране и семейна терапия.

На 30, 31 август и 1 септември 2016г. се проведе обучение на одобрените кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Съпричастност” на община Созопол.

Обучението се осъществи от партньора Сдружение „Равновесие” в залата на Общински съвет Созопол.