Провеждане на интерактивно обучение ,,Училище за родители“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 30.01. и на 9.02.2017 година в залата на народно читалище ,,Хамалогика 2014″ гр.Бургас се проведоха обучения ,,Училище за родители“ по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.Целта е насърчаване на родителите да подкрепят децата си за редовно посещение на занятията на подготвителните групи като залог за успешна адаптация към училищния живот и предпоставка за училищни успехи.Обучителната програма беше посрещната с интерес от майките.

20170130_171725 20170130_171716 20170130_165957 20170130_165925 20170130_165911 20170130_165856 20170130_153219 20170130_152958 20170130_152949 20170130_152935 20170130_152925 20170130_151325