Овластяване уязвими на трафик млади хора

ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ НА ТРАФИК МЛАДИ ХОРА”

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВНОВЕСИЕ”
В ПАРТНЬОРСТВО С НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ФИНАНСИРА СЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 Г.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
 Овластяване на уязвими на трафик млади хора чрез предоставяне на възможности за информиран избор за собствените им и на близките живот и бъдеще

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
 Придобиване на знания и усвояване на умения за превантивна работа в собствената си общност;
 Разработване на информационна стратегия и нейното приложение в уязвимите общности;
 Получаване на професионална квалификация по две професии от младите хора.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 Организация и управление на проекта, вътрешен мониторинг и отчитане;
 Обучение на фасилитатори по програма «Равни обучават равни»;
 Подготовка на цялостна информационна стратегия. Изготвяне на атрактивни текстови и визуални материали. Отпечатване и разпостранение на материали за визуализация и публичност;
 Квалификационно обучение на безработни млади хора.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 Сформиран екип за управление на проекта; Осигурен ресурс за прецизно изпълнение на проектните дейности; Постигната ефективна комуникация между участниците в проектните дейности; Проведени редовни срещи на екипа; Предадени своевременно технически и финансови отчети;
 Проведен подбор на 24 безработни младежи от Община Камено, Община Средец и Община Бургас; Осъществени три тридвевни обучения на фасилитаторите; усвоени знания и умения за превантивна работа в общността; връчени 24 сертификата;
 Създадена цялостна дългосрочна информационна стратегия; Изработени и разпостранени 1 банер, 2000 флайера, 2000 брошури; 1 видеоплип, 200 шапки, 200 тениски, 300 гривни, 300 папки, 300 химикалки; Организирани стартираща пресконференция, заключителна кръгла маса и хепънинг.
 24 млади жени и мъже получили професионална квалификация и получили удостоверение съгласно изискванията на НАПОО.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 15 месеца: От 29 януари 2014 до 29 април 2015 г.

DSC01097