Обучение на родители по проект ,,Равен старт – успешни ученици „

От 30.март до 1 април 2018г. се проведе обучение на родители в гр.Пловдив по проект BG05M2OP0019-3.001-0013-C02.Обучението се осъществи в хотел ,,Феймъс Хаус“ от лектори Геника Байчева и София Делишменова. В заключителният ден от занятията под ръководството и насоките на Геника Байчева извърши опознавателна игра с цел реализиране на възможностите за работа в екип,вземане на решения и възможности за комуникация при работа в сложна и непозната обстановка.За целта бяха поставени  указателни писма в няколко музея и забележителни места в гр.Пловдив и участниците трябваше да ги открият на базата на съобразителност,познания,бързо вземане на решения,комуникации с външни хора и използване на предоставени жокери. Победителите в играта бяха наградени на финалния отчет на обучението.