Завръщане 2012 – 2013

Завръщане - 2012 - 2013

От 09.09.2012 до 30.10.2013 г. изпълнихме проект „Завръщане”, финасиран от ОП РЧР по схема № BG051PO001-4.1.06-0006 „Реинтеграция на отпаднали ученици образователната система”. Сдружението е партньор на ОУ „Васил Левски” – водеща организация като автор на идеята, проектната разработка, осигурява координатор и трима психолози. Проектните дейности са насочени към връщане в училище на 12 ученика, отпаднали от образователната система и подпомагане на 30 деца в риск от отпадане. Включва подпомагане на семействата с учебни пособия и материали, психологическо консултиране и обучение на педагогическия екип за работа с ученици в мултикултурна среда.

Завръщане - 2012 - 2013

Завръщане - 2012 - 2013

Завръщане - 2012 - 2013