Проведено обучение по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе

 

Продължава реализацията на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През месец септември бе проведено обучение по Дейност 4 „Повишаване на капацитета за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера в община Сунгурларе”.

Обучението се осъществи в к.к. Боровец, хотел „Флора” от 11 до 13 септември включително под формата на динамичен психотренинг.

Участваха Представители на всички целеви групи, включени в проектното предложение: администрацията на община Сунгурларе, общински съвет Сунгурларе, консултативен/обществен съвет по социалните въпроси, екипи на НПО, в т. ч. на мести организации и на Сдружение „Равновесие“, бизнеса и обществеността на Сунгурларе.

Обучителната програма включваше:

– Запознаване с резултатите от докладите-анализи от двете проучвания с оценка съществуващата ситуация, натрупаната база данни с политиките и програмите в социалната сфера и приложените от община Сунгурларе практики за включване на гражданите в процеса на формиране и мониторинг на политиките;

– Основни пропуски в работата на общинско ниво в областта на формиране и изпълнение на социалните политиките. Бреймсторминг за иницииране на работещи политики;

– Информация за добри национални и международни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински политики. Групова работа за оценка на приложимостта им към местната специфика – географски особености, население, бизнес.

– Препоръки към разработвания от експертите механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социална политика.

Участиниците в обучението активно се включиха в дискутиране на възможностите за активизиране на гражданите на общината в процесите на формулиране, реализация и мониториране на социалните политики в общината. Тяхните мнения бяха регистирани и ще бъдат част от препоръките за повишаване на Механизма за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги.

Чудесните условия за работа и почивка в фотел „Флора” стимулираха за оптимално включване на обучаваните.

 

Екип на проекта

Posted in Новини.