ОБЯВА

                                  

 

 ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г. Сдружение „Равновесие“ в качеството си на партньор на община Бургас ще реализира следните дейности:

Дейност 3: „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“

Дейност 5: „Насърчаване на самостоятелната заетост“

По Дейност 8: „Провеждане на стартиращо обучение на  младежи доброволци“.

За тяхното изпълнение от 01.02.2022 г. ще бъдат назначени следните специалисти:

За реализация на Дейност 3:

  1. Психолог групово обучение на 12 групи безработни лица х 30 часа всяка група – 4 специалисти; трудов договор;

За реализацията на Дейност 5:

  1. Психолог индивидуално консултиране с ангажираност 10 часа в рамките на 12 месеца – 2 специалисти; трудов договор;
  2. Икономист – индивидуално консултиране и изготвяне на бизнес план – 15 часа месечно в рамките на 12 часа месечно; трудов договор;
  3. Експерт разработване на рекламна стратегия – договор за услуга;
  4. Юрист подпомагащ регистрацията на фирми – договор за услуга.

За изпълнение на част от активностите по Дейност 8:

  1. Обучител на група от 9 доброволци за 30 часа.

Кандидатите е необходимо в срок до 17.01.2022 г. да предоставят в офиса на организацията /Бургас, 8000, ул. „Граф Игнатиев“ №7, ет.3/ или на електронната поща на сдружение „Равновесие“ / ravnoveie_bg@abv.bg / CV, заявление в свободен текст и доказателства за постигнато образователно ниво и професионален опит.

Допълнителна информация на тел. 0898 575 963; Керанка Байчева

Posted in Новини.