Обучение на екипа на ОУ ,,Христо Ботев“ проведено в гр.Велико Търново

 

Първо обучение на екипа на ОУ Хр. Ботев по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучение, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/.

Обучението се проведе от 11 до 13 юни 2021 година в гр.Велико Търново.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Договор  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“/ Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Posted in Новини.