Обучение дейност 3 проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“

От 2 до 4 юли 2021 г. включително в Балнеокомплекс „АкватониК“ гр. Велинград се проведе първо обучение на педагогическите екипи и образователните медиатори на Обединено Училище „Васил Левски“ и Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ на проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Договор  BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“/ Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Posted in Новини.