Обучение Дейност 3 по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02

 

 

От 23 до 25 септември 2022 г. в хотел „Дунав Палас“, град Русе се състоя обучение на педагогическия екип на ОУ „Христо Ботев“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по договор BG05M2OP001-3.017-0004-С02 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема „Приложение на арт терапевтични техники в работата на педагозите в мултикултурна образователна среда“.

 

Posted in Новини.